മധുമയി നിന്‍ madhumayi nin malayalam lyrics

 ‘


ഗാനം :മധുമയി നിന്‍

ചിത്രം : സൂത്രധാരൻ 

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ 

ആലാപനം :കെ ജെ യേശുദാസ് 

മധുമയി നിന്‍ മിഴിയോ………..രം മദനനു സാഗരതീ……….രം

മധുമയി നിന്‍മിഴിയോ……….രം മദനനു സാഗരതീ……..രം

തിരയെഴുതുന്നു മധുരിത കാവ്യം…

തിരയെഴുതുന്നു മധുരിത കാവ്യം

മദാ………ലസ ചന്ദ്രികരാഗം പാടി..

മധുമയി മധുമയി മധുമയി

നിന്‍മിഴിയോ…..രം മദനനു സാഗരതീ….രം

രാഗവസന്തം പീലി വിടര്‍ത്തിയ രാവൊരു ദേ..വമയൂരം

ഭാസുരിയായി ഞാന്‍ പാടുന്നു നിന്‍ ഭാവമനോഹര ഗാ….നം..

എഴുതും രാവില്‍ നിന്‍ മൃദുമേനിയില്‍

അധരം കൊണ്ടൊരു പ്രണയ കഥ…

കുളിരു വിതറും രോമഹര്‍ഷമൊരു

നവലാസ്യ ലഹരി പകരുമാര്‍ദ്ര സുഖ നിമിഷം..

മധുമയി നിന്‍മിഴിയോ……….രം മദനനു സാഗരതീ……..രം

ചന്ദ്രിക തൂവിയ ചന്ദനച്ചാറില്‍ നീയൊരു മോഹ മരാ…ളം

എന്‍ വിരല്‍ ഒന്നു തൊട്ടാല്‍ പാ..ടും സ്നേഹ വിപഞ്ജികയായി നീ

രാഗിണി നിന്‍ മൃദു പദചലനങ്ങളില്‍

വെണ്‍പ്രാവിണയുടെ ചിറകടിയോ..

മൃദു മൃദംഗ ഹൃദയ താളം അരിയൊരു മധുര ലഹരി

അണിയുമനഘ നടനലയം..

നാ ധൃധിതോം തധര ധീം

തനനതന നാധൃ ധൃധനി തധര ധീം

നാ ധൃധന  ധും ധന ധൃധന  ..നാ ധൃധന  ധും ധന ധൃധ

നാ ധൃധന ധും ധനന ധൃധ..നാ ധൃധന ധും ധന ധൃധ

ആ…………………………………………………………ആ………………

ആ…………………

മധുമയി നിന്‍മിഴി ഓ………രം മദനനു സാഗര തീ………രം 

Leave a Comment

”
GO