ഐ ലവ് യൂ മമ്മി i love you mommy malayalam lyrics

 ഗാനം :ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

ചിത്രം : ഭാസ്കർ ദി റാസ്കൽ 

രചന : റഫീഖ് അഹമ്മദ് 

ആലാപനം :  ശ്വേത മോഹൻ, ദേവിക 

ഉം…ഉം…ഉം…ഉം…..

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

മിഴിനീർക്കണങ്ങൾ മായാൻ.. ഒരു പാട്ടു മൂളാം കാതിൽ

ആഹാ..

ഈ കണ്ണിൽ ചുണ്ടിൽ നെഞ്ചിൽ തേനുമ്മ തരാം ഞാൻ

ഈ നാട്ടുമാവിൽ നീളേ…പാൽക്കതിരുകളാടും നാളിൽ

ഈ രാക്കിനാവിൻ കൂട്ടിൽ ചായും പൂ നിലാവല്ലേ

പൂങ്കാറ്റു വന്നീ പൂക്കൾ ചേർത്തു നെഞ്ചിൽ ചാരെ

ഈ പാതിരാതാരം.. നോക്കിനിന്നു ദൂരെ

ഈ മൂകവാനിൻ കോണിൽ.. ദീപനാളം പോലെ

നീ കനവിലും നിനവിലും.. കതിരൊളിയായ്

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

അന്നാട്ടുകട്ടിൽ പോലെ മടിമേലുറക്കി എന്നെ

ഈ കാതിൽ തോരാതേറെ താരാട്ടുകൾ പാടി

ഹാ…

ഈ രാവുറങ്ങീടാതെ പകരം മുഴുക്കും പാട്ടിൽ

ആ പോയകാലം കോരിനിറച്ചൊരു കാട്ടുതേനില്ലേ

മൺവീണയായ് ഞാൻ നിന്നു മൗനഗാനം പോലെ

എൻ നോവു തേങ്ങി പിന്നെ.. നിൻ ചിരിക്കായ് പൊന്നേ

ഈ മൂകവാനിൻ കോണിൽ.. സ്നേഹദീപം പോലെ

നീ കനവിലും നിനവിലും.. കതിരൊളിയായ്

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു മമ്മി

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ  മമ്മി

ആഹാഹാ ആഹാഹാ ആഹാഹാ ഹാഅ 

ആഹാഹാ.. ആഹാഹാ ആഹാഹാ..ഹാ അ 

പനിനീർക്കുടങ്ങൾ ചായും  ഒരു പൂവനംപോൽ എന്നും

ഈ ഉള്ളിന്നുള്ളിൽ വാഴും എന്നമ്മനിലാവേ

ഈ കൈക്കുടന്നയ്ക്കുള്ളിൽ നീ തഴുകിയുണർത്തും ചൂടിൽ

ഈ കോടമഞ്ഞിൽ മൂടിയുറങ്ങാൻ ചേലയായെൻ കൂടെ

ചെന്താമരപ്പൂ പോലെ.. വാടി നിൽക്കാതെ വാ

ഈ മാറിലാലോലം ചായുറങ്ങാൻ വായോ..

ഈ മൂകവാനിൻ കോണിൽ.. താരജാലംപോലെ

നീ കനവിലും നിനവിലും.. കതിരൊളിയായ്

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു മമ്മി

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

ഉം….ഉം…..ഉം…ഉം

ഉം….ഉം…..ഉം…ഉം

ലാലാലാ ലാലാലാ ലാലാലാ മമ്മി 

ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യൂ മമ്മി

Leave a Comment