ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ jugunure jugunure malayalam lyrics

 

ഗാനം : ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ

ചിത്രം : കാഴ്ച 

രചന : കെ ജെ സിംഗ്

ആലാപനം : അൻവർ സാദത്ത്

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ…ജുഗുനൂ…………………………………………

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ…ജുഗുനൂ..

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ…….. ജുഗുനൂരേ…ജുഗുനൂ..

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ.. ജുഗുനൂ……….

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ.. ജുഗുനൂ……………

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ……. ജുഗുനൂരേ ..ജുഗുനൂ

ജുഗുനൂരേ. ജുഗുനൂരേ………… ജുഗുനൂരേ..ജുഗുനൂ…..

ആകാശ് മാതാരാ.. ചമക്.. ചമക്.. മക്കേ

ചമക് ചമക്ക് ചമക്കേ..

ധർത്തീ താരേ ചമക്ക്ത്തി ചമക്ക് ചമക്ക് ചമക്കേ…

ചമക്ക് ചമക്ക് ചമക്കേ

മാരി സാത് ആത്കൽ.. സുർ താരാ രാം രേ

സുർതാരാ രാം.. രേ

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ………….. ഓ ………

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ ജുഗുനൂ

ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ……………… ..

ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ ……………..

ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ……………………

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂ……………..

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ………………..

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂ……………..

രാത് ന ആന്ധിയാ രാമാ തൂ..

കരേ വു ജിയാരാ…കരേ വു ജിയാരാ

രാത് ന ആന്ധിയാ രാമാ തൂ..

കരേ വു ജിയാരാ…കരേ വു ജിയാരാ

മാരി ജിന്ദഗീ മാഷേ..

ഖൊനാ ആന്ധിയാരാ.. ഖൊനാ ആന്ധിയാരാ

മാരി സാത് ചാനുരെ…………………

മാരി സാത് ചാനുരെ…

സുഖ് ദു:ഖ് മേ ബാത് കർവാ..

ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ……………….

ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ ആവ്‌രേ……………..

ജുഗുനൂ……………………………………….. മാറു .. ജുഗുനൂ………………

ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ ..ജുഗുനൂ

ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ……… ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂ

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ.. ജുഗുനൂ………………………

മാരി പാസ് ആവ്‌രേ.. ജുഗുനൂ………………………..

ജുഗുനൂരേ ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ ..ജുഗുനൂ

ജുഗുനൂരേ. ജുഗുനൂരേ….. ജുഗുനൂരേ..ജുഗുനൂ

ജുഗുനൂരേ. ജുഗുനൂരേ.. ജുഗുനൂരേ..ജുഗുനൂ

ജുഗുനൂരേ. ജുഗുനൂരേ….. ജുഗുനൂ..ജുഗുനൂ

ഓ ..ജുഗുനൂ..ജുഗുനൂ

ഓ ..ജുഗുനൂ..ജുഗുനൂ

Leave a Comment

”
GO