കൈതപ്പൂവിൻ kaithappoovin malayalam lyrics

 

ഗാനം : കൈതപ്പൂവിൻ

ചിത്രം : കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുംതൊട്ട് 

രചന :കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ

ആലാപനം :മോഹൻലാൽ , കെ എസ് ചിത്ര 

കൈതപ്പൂവിൻ കന്നികുറുമ്പിൽ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല

കണ്ണും കണ്ണും തേടിയൊഴിഞ്ഞൂ കണ്ടൂ കണ്ടില്ല

മുള്ളാലേ വിരൽ മുറിഞ്ഞു……….

മനസ്സിൽ നിറയെ മണം തുളുമ്പിയ മധുര നൊമ്പരംകൈതപ്പൂവിൻ കന്നികുറുമ്പിൽ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല

കണ്ണും കണ്ണും തേടിയൊഴിഞ്ഞൂ കണ്ടൂ കണ്ടില്ല

മുള്ളാലേ വിരൽ മുറിഞ്ഞു……….

മനസ്സിൽ നിറയെ മണം തുളുമ്പിയ മധുര നൊമ്പരംപൂമാരാ……….

തെന്നി തെന്നി പമ്പ ചിരിച്ചു

ചന്നം പിന്നം മുത്തു തെറിച്ചു

തുഴയിൽ ചിതറി വെള്ള താമര

തെന്നി തെന്നി പമ്പ ചിരിച്ചു

ചന്നം പിന്നം മുത്തു തെറിച്ചു

തുഴയിൽ ചിതറി വെള്ള താമര

ഓലകൈയാൽ  വീശിയെന്നെ

ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ മാടി വിളിച്ചു

ഓലകൈയാൽ  വീശിയെന്നെ

ഓളത്തിൽ താളത്തിൽ മാടി വിളിച്ചുകൈതപ്പൂവിൻ കന്നികുറുമ്പിൽ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല

കണ്ണും കണ്ണും പാടിയൊഴിഞ്ഞൂ കണ്ടൂ കണ്ടില്ലപോരൂ നീ…………..

കാതും കാതും കേട്ട രഹസ്യം

കണ്ണും കണ്ണും കണ്ടു രസിച്ചു

മനസ്സിൽ മയങ്ങും സ്വപ്ന മർമ്മരം

കാതും കാതും കേട്ട രഹസ്യം

കണ്ണും കണ്ണും കണ്ടു രസിച്ചു

മനസ്സിൽ മയങ്ങും സ്വപ്ന മർമ്മരം

ഇക്കിളിക്കു പൊൻ ചിലങ്ക

കാതോല കൈവള പളുങ്കു മോതിരം 

ഇക്കിളിക്കു പൊൻ ചിലങ്ക

കാതോല കൈവള പളുങ്കു മോതിരം 

കൈതപ്പൂവിൻ കന്നികുറുമ്പിൽ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല

കണ്ണും കണ്ണും തേടിയൊഴിഞ്ഞൂ കണ്ടൂ കണ്ടില്ല

മുള്ളാലേ വിരൽ മുറിഞ്ഞു……….

മനസ്സിൽ നിറയെ മണം തുളുമ്പിയ മധുര നൊമ്പരംകൈതപ്പൂവിൻ കന്നികുറുമ്പിൽ തൊട്ടൂ തൊട്ടില്ല

കണ്ണും കണ്ണും തേടിയൊഴിഞ്ഞൂ കണ്ടൂ കണ്ടില്ല

Leave a Comment

”
GO