നിലാവേ മായുമോ nilaave maayumo malayalam lyrics

 ഗാനം : നിലാവേ മായുമോ

ചിത്രം : മിന്നാരം 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..

ഇളം തേൻ തെന്നലായ്..തലോടും പാട്ടുമായ്..

ഇതൾ മാഞ്ഞോരോർമ്മയെല്ലാം..ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ..

അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ്…

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..

മുറ്റം നിറയെ..മിന്നിപടരും..മുല്ലക്കൊടി പൂത്ത കാലം..

തുള്ളിതുടിച്ചും..തമ്മിൽ കൊതിച്ചും..കൊഞ്ചികളിയാടി നമ്മൾ..

നിറം പകർന്നാടും..നിനവുകളെല്ലാം..

കതിരണിഞ്ഞൊരുങ്ങും മുമ്പേ…..ദൂരെ……ദൂരെ……..

പറയാതെയന്നു നീ മാഞ്ഞു പോയില്ലെ..

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..

ലില്ലിപപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപപ്പാ ലോലി..

ലില്ലിപപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപപ്പാ ലോലി..

ലില്ലിപപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപപ്പാ…..

നീലക്കുന്നിൻ മേൽ..പീലിക്കൂടിൻ മേൽ..കുഞ്ഞു മഴ വീഴും നാളിൽ..

ആടിക്കൂത്താടും മാരികറ്റായ് നീ..എന്തിനിതിലേ പറന്നു..

ഉള്ളിലുലഞ്ഞാടും മോഹപ്പൂക്കൾ വീണ്ടും..

വെറും മണ്ണിൽ വെറുതേ..കൊഴിഞ്ഞു…..ദൂരെ………..ദൂരെ……..

അതു കണ്ടു നിന്നു നിനയാതെ നീ ചിരിച്ചു..

നിലാവേ..മായുമോ..കിനാവും നോവുമായ്..

ഇളം തേൻ തെന്നലായ്..തലോടും പാട്ടുമായ്…

ഇതൾ മാഞ്ഞോരോർമ്മയെല്ലാം..ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ..

അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ്…

Leave a Comment

”
GO