സീതാ കല്യാണ seetha kalyana malayalam lyrics

 ഗാനം :സീതാ കല്യാണ

ചിത്രം : സോളോ 

രചന : സംഗീത് രവീന്ദ്രൻ,സൂരജ് എസ് കുറുപ്പ്

ആലാപനം : സൂരജ് എസ് കുറുപ്പു ,രേണുക അരുൺ

Take Me There

I Know This Journey Ends…

Oh Wake Me Up…

I Need To Breathe Again….

I Need…

I Need To Breathe Again…

സീതാ കല്യാണ… വൈഭോഗമേ…

രാമ കല്യാണ… വൈഭോഗമേ………..

രാധാ രഗസിയ മധുരൈ മടിയിനിൽ…

രാധാ രഗസിയ മധുരൈ മടിയിനിൽ…

രാധാ രഗസിയ കാതൽ കണ്ണനിൽ

രാധാ രഗസിയ…

രാധാ രഗസിയ മധുരൈ മടിയിനിൽ…

രാധാ രഗസിയ മധുരൈ മടിയിനിൽ…

രാധാ രഗസിയ കാതൽ കണ്ണനിൽ

രാധാ രഗസിയ…

വാഴ്‌കയേ…………

ഇതും കടന്ത് വാഴ വേണ്ടും… 

എന്നിലേ………….

ഉടൽ ഉയിർ ഉൻ മനം…

അരസിയേ………..

മനം മടൈയ്‌ന്തു വാഴ വേണ്ടും…

നാ എൻട്രും……… 

നൽ വാഴ്‌വു നിനൈക്കും എൻ മനം…

മറയാതെ എൻ കനവേ…

കാറ്റ്രാക നീ ഇരുപ്പായ്..

നീ എന്തെൻ അരുഗിനിൽ വാ…

മറയാതെ എൻ കനവേ…

കാറ്റ്രാക നീ ഇരുപ്പായ്..

നീ എന്തെൻ അരുഗിനിൽ വാ…

Oh Take Me Out…

ഭക്തജന പരിപാല.. 

ഭരിത ശരാ ജാലാ…….

ഭുക്തി മുക്തി ദലീലാ

ഭുദേവ പാലാ…

സീതാ കല്യാണ… 

സീതാ കല്യാണ… വൈഭോഗമേ…

രാമ കല്യാണ… വൈഭോഗമേ…

Take Me There

I Know This Journey Ends…

Oh Wake Me Up…

I Need To Breathe  Again….

I Need…

വാഴ്‌കയേ..

ഇതും കടന്ത് വാഴ വേണ്ടും… 

എന്നിലേ…

ഉടൽ ഉയിർ ഉൻ മനം…

അരസിയേ…..

നൽ വാഴ്‌വു നിനൈക്കും എൻ മനം…

ആ……..ഉടൽ ഉയിർ ഉൻ മനം…

സീതാ കല്യാണ… വൈഭോഗമേ…

Leave a Comment

”
GO