ശിവമല്ലി പൂവേ sivamalli poove malayalam lyrics

 


ഗാനം : ശിവമല്ലി പൂവേ

ചിത്രം : ഫ്രണ്ട്സ് 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര 


ശിവമല്ലി പൂവേ ഇന്നെന്തേ കോപം  

കുളിരോലും കാറ്റേ ഇനിയെന്തെ മൗനം 

കണിമാവിൻ കൊമ്പിൻ മേലേ ….

കണിമാവിൻ കൊമ്പിൻ മേലെ

കുടയോളം തിങ്കൾ പൂത്തു 

കന്മദം പൂക്കും യാമമാ…………യ്  

മന്മഥൻ പാടും നേരമാ………..യ് 


ശിവമല്ലി പൂവേ ഇന്നെന്തേ കോപം  

കുളിരോലും കാറ്റേ ഇനിയെന്തെ മൗനം


നന നന നന നന

നന നന നന നന

നന നന നന നന ..


സ്വപ്നമെൻ മിഴികളിൽ തിരഞൊറിഞ്ഞു 

സ്വർഗ്ഗമോ ശയ്യയിൽ വീണുറങ്ങി…

ഹോ..വീണുറങ്ങി 

പാർവ്വതി…. മുല്ലകൾ പൂചൊരിഞ്ഞൂ…. 

പ്രാണനിൽ പാർവണം പെയ്തലിഞ്ഞൂ….. 

പെയ്തലിഞ്ഞു ..

പാലാഴിക്കരയിൽ ഞാൻ ദേവരാഗം കേട്ടു….. 

കാളിന്ദി നദിയിൽ ഞാൻ 

രാധയായ് നീരാടി 

എൻ ദേവന്നെന്തിനിനിയും 

പരിഭവം ചൊല്ലു നീ 


ശിവമല്ലി പൂവേ ഇന്നെന്തേ കോപം  

കുളിരോലും കാറ്റേ ഇനിയെന്തെ മൗനം


നാനനാനാ ..നാനാനനാ 

നാന  നാനാനാ 

നാന  നാനാ നന  


മംഗലം പാലയിൽ  കുയിലുറങ്ങീ 

മല്ലികാബാണനെൻ മെയ്‌പുണർന്നു 

ഹോ  ..മെയ്‌പുണർന്നു .

ചാമരം വീശിയെൻ കൈകുഴഞ്ഞു 

ചന്ദനം തളികയിൽ വീണുറഞ്ഞു 

ഹോ  …വീണുറഞ്ഞു 

പൂവാലിപ്പെണ്ണേ മധുപനെന്തേ നൊമ്പരം 

കാർകൂന്തൽ ചീകും കാറ്റുചോല തോഴി 

എൻ നാഥൻ എന്തിനിനിയും 

മനമിതിൽ പരിഭവം 


ശിവമല്ലി പൂവേ ഇന്നെന്തേ കോപം  

കുളിരോലും കാറ്റേ ഇനിയെന്തെ മൗനം 

കണിമാവിൻ കൊമ്പിൻ മേലേ ….

കണിമാവിൻ കൊമ്പിൻ മേലെ

കുടയോളം തിങ്കൾ പൂത്തു 

കന്മദം പൂക്കും യാമമാ…………യ്  

മന്മഥൻ പാടും നേരമാ………..യ് 


ശിവമല്ലി പൂവേ ഇന്നെന്തേ കോപം  

കുളിരോലും കാറ്റേ ഇനിയെന്തെ മൗനം

 

Leave a Comment

”
GO