മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ mazhavilkkodiyil malayalam lyrics 

ഗാനം :മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ 

ചിത്രം : അനിയൻ ബാവ ചേട്ടൻ ബാവ   

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ 

ആലാപനം : ബിജു നാരായണൻ,കെ എസ് ചിത്ര 

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

എൻ മാറിൽ  നീയേതോ സംഗീതം

മുത്തം പെയ്യാന്‍ വാ കഥ ചൊല്ലാന്‍ വാ

മധുമന്ദാരം ഇനി നീയല്ലോ 

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

ല..ല…ല…ലലല

ല..ല…ല…ലലലല ല 

കളമൊഴിക്കന്നിമണ്ണില്‍ കളമെഴുതീടുമ്പോള്‍

പുതുമഴപ്പാടങ്ങളില്‍ പുളകം വീണു

കളമൊഴിക്കന്നിമണ്ണില്‍ കളമെഴുതീടുമ്പോള്‍

പുതുമഴപ്പാടങ്ങളില്‍ പുളകം വീണു

സഖിയായ് സന്ധ്യകളില്‍ നീ വാ………

മിഴിയാല്‍ പുല്‍കിയ നീ പിന്നെ

എഴുതി അനുരാഗം വിണ്ണില്‍

മുത്തം പെയ്യാന്‍ വാ കഥ ചൊല്ലാന്‍ വാ

മധുമന്ദാരം ഇനി നീയല്ലോ മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

എൻ മാറിൽ  നീയേതോ സംഗീതം

മുത്തം പെയ്യാന്‍ വാ കഥ ചൊല്ലാന്‍ വാ

മധുമന്ദാരം ഇനി നീയല്ലോ 

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

ല..ല…ല…ലലല

ല..ല…ല…ലലലല ല 

പ്രണയത്തിന്‍ കല്‍പ്പടവില്‍ അലയിളകീടുമ്പോള്‍

വിരഹിണി തന്നധരം പൂവിതളായി

പ്രണയത്തിന്‍ കല്‍പ്പടവില്‍ അലയിളകീടുമ്പോള്‍

വിരഹിണി തന്നധരം പൂവിതളായി

കുളിരും ചന്ദ്രികപോല്‍ നിന്നെ………..

അരികില്‍ ഞാനുറക്കാം മെല്ലെ………..

മയങ്ങൂ മധുപാത്രം പോലെ

മുത്തം പെയ്യാന്‍ വാ കഥ ചൊല്ലാന്‍ വാ

മധുമന്ദാരം ഇനി നീയല്ലോ 

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

എൻ മാറിൽ  നീയേതോ സംഗീതം

മുത്തം പെയ്യാന്‍ വാ കഥ ചൊല്ലാന്‍ വാ

മധുമന്ദാരം ഇനി നീയല്ലോ 

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാ

മഴവില്‍ക്കൊടിയില്‍ മണിമേഘം പോലെ നീ

അഴകേ മനസ്സില്‍ പൊന്നൂഞ്ഞാലാടാന്‍ വാLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *