ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന lallalam chollunna malayalam lyrics

 

ഗാനം :ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന

ചിത്രം : വിയറ്റ്നാം കോളനി 

രചന : ബിച്ചു തിരുമല 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ലകിളികളേ

വേടൻ കുരുക്കും കടങ്കഥ ഇക്കഥ

ഇക്കഥയ്ക്കുത്തരം തേടുവാൻ കൂടാമോ

ഇല്ലെങ്കിൽ സുല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല സമ്മാനം

നീലകുരുവികളും ചോലപറവകളും

മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ വല വിരിച്ചു

ഇത്തിരി വിത്തെറിഞ്ഞു ഒത്തിരി കൊത്തെറിഞ്ഞു

പക്ഷികൾ വന്നണഞ്ഞു പാവങ്ങളെന്തറിഞ്ഞു

കാലെടുത്തു കൊക്കുടക്കി കൊക്കെടുത്തു മേലുടക്കി

തച്ചും ചിറകിട്ടടിച്ചും ആ പാവങ്ങൾ ആ വലയ്ക്കുള്ളിൽ

കുഴഞ്ഞു പോയ്‌

നീലകുരുവികളും ചോലപറവകളും

മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ വല വിരിച്ചു

വേടൻ വരുന്നേ കാടൻ വരുന്നേ

കൂടൊരു മാടനുണ്ടേ കൂട്ടരും കൂടെയുണ്ടേ

കാടും കിടുക്കി മേടും കുലുക്കി

ചാടിത്തിമിർക്കണുണ്ടേ ആയുധം കൈയ്യിലുണ്ടേ

കല്ലേലെല്ലാം രാകുന്നേ കത്തിയ്ക്കു വാൾത്തലയേറ്റുന്നേ

ചുള്ളീം കൊള്ളീം കൂട്ടുന്നേ കത്തിച്ചു തീയെല്ലാം കൂട്ടുന്നേ

വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോ ഉള്ളം പിടയ്ക്കുമ്പോ

പൈങ്കിളി പാവങ്ങളെന്തു ചെയ്യും

ആരുണ്ടൊരുത്തരം കണ്ടെടുക്കാൻ

ലല്ലലം ചൊല്ലുന്ന ചെല്ലകിളികളെ

വേടൻ കുരുക്കും കടങ്കഥ ഇക്കഥ

ഇക്കഥയ്ക്കുത്തരം തേടുവാൻ കൂടാമോ

ഇല്ലെങ്കിൽ സുല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലില്ല സമ്മാനം

മാനത്തു നിന്നും മാടത്തെയുണ്ണാൻ

നേരത്തു വന്നിറങ്ങി താഴേ പറന്നിറങ്ങി

ആ വലയ്ക്കുള്ളിൽ ജീവൻ കൊതിക്കും

പ്രാണങ്ങളോടു ചൊല്ലി ഒന്നിച്ചു നിന്നു കൂടേ

വേറേ വേറേ ആകുമ്പോൾ വേലകളെല്ലാം പാഴല്ലേ

ലല്ലേ ലല്ലേ ലാലല്ലാ ലല്ലേ ലല്ലേ ലാലല്ലാ

ഒന്ന് രണ്ട്‌ മൂന്നെണ്ണി ഒന്നിച്ചുയർന്നവർ മാനത്ത്‌

ഒന്ന് രണ്ട്‌ മൂന്നെണ്ണി ഒന്നിച്ചുയർന്നവർ മാനത്ത്‌

കണ്ണും മിഴിച്ചങ്ങ്‌ കാടന്മാൻ നിന്നപ്പൊ

ആ വല വീണു തലയ്ക്കു മീതേ

കാടത്തം സ്വന്തം വലയ്ക്കകത്തായ്‌

നീലകുരുവികളും ചോലപറവകളും

മേളിച്ച കാട്ടിലെങ്ങോ ഒരു വേടൻ വല വിരിച്ചു

ലാലല്ല ലാലല്ലല്ലാ ലല ലാലല്ലല്ലാ

Leave a Comment