വാസ്കോഡ ഗാമ vascoda gama malayalam lyrics

 

ഗാനം :വാസ്കോഡ ഗാമാ

ചിത്രം : ഛോട്ടാ മുംബൈ 

രചന : വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മ 

ആലാപനം : അഫ്സൽ,റിമി ടോമി

മേളാ…………….. 

വാസ്കോഡ ഗാമാ വെന്റ് റ്റു ദ ഡ്രാമ

പുതുവർഷം കാണാൻ കവിളേലുമ്മ…

നാളത്തെ മേളം കേൾക്കാനോ നമ്മൾ

നേരുന്നേ ഒന്നായ് ഒരുനൂറുമ്മ…

കൊച്ചിയിലെ മച്ചുനനെ കച്ച മുറുക്ക്

തപ്പുകളും തകിലുകളും പൊരുതി മുഴക്ക്

കുത്തഴിയും നാളുകളെ കൊട്ടിയടക്ക്

പട്ടണവും ജീവിതവും കഴുകി മിനുക്ക്

സിലും സിലും താളത്തിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങാം

പതഞ്ഞൊരീ തീരത്തോ പറന്നിറങ്ങാം

പറക്കുമീ ലോകത്തെ വിലയ്ക്കെടുക്കാം

ഇറങ്ങി വാ…ഒരുങ്ങി വാ…മിനുങ്ങി വാ…

ഇന്നല്ലേ………………….. മേള………………

വാസ്കോഡ ഗാമാ വെന്റ് റ്റു ദ ഡ്രാമ

പുതുവർഷം കാണാൻ കവിളേലുമ്മ…

നാളത്തെ മേളം കേൾക്കാനോ നമ്മൾ

നേരുന്നേ ഒന്നായ് ഒരുനൂറുമ്മ…

കൗമാരം കടന്നവനേ നീ

പൂ നുള്ളാൻ വരുന്നതല്ലേ 

കൗമാരം കടന്നവനേ നീ

പൂ നുള്ളാൻ വരുന്നതല്ലേ 

ഒത്തിരി നീ നുള്ളല്ലേ 

കൈവിരലോ നോവില്ലേ

ഇത്തിരി നീ നില്ലേ നില്ലേ

ഒത്തിരി നീ നുള്ളല്ലേ 

കൈവിരലോ നോവില്ലേ

ഇത്തിരി നീ നില്ലേ നില്ലേ

കാണുന്നേ ദൂരെ

പടപടയൊരു പടയണിയുടെ

കടലിളകണ തിരയടിയായ്

വാസ്കോഡ ഗാമാ വെന്റ് റ്റു ദ ഡ്രാമ

പുതുവർഷം കാണാൻ കവിളേലുമ്മ…

നാളത്തെ മേളം കേൾക്കാനോ നമ്മൾ

നേരുന്നേ ഒന്നായ് ഒരുനൂറുമ്മ…

തൂമഞ്ഞിൻ കുരുന്നുകളെല്ലാം

തൂകാനും തുടങ്ങിയല്ലേ

തൂമഞ്ഞിൻ കുരുന്നുകളെല്ലാം

തൂകാനും തുടങ്ങിയല്ലേ

പൂത്തിരികൾ മിന്നുന്നേ 

പുഞ്ചിരികൾ ചൂടുന്നേ

നേരമിതാ വന്നേ വന്നേ

പൂത്തിരികൾ മിന്നുന്നേ 

പുഞ്ചിരികൾ ചൂടുന്നേ

നേരമിതാ വന്നേ വന്നേ

ചേരുന്നേ ചാരേ

പുതുയുഗമൊരു ചെറുകിളിയുടെ

കുടവിരിയണ ചിറകടിയായ്

കൊച്ചിയിലെ മച്ചുനനെ കച്ച മുറുക്ക്

തപ്പുകളും തകിലുകളും പൊരുതി മുഴക്ക്

കുത്തഴിയും നാളുകളേ കൊട്ടിയടക്ക്

പട്ടണവും ജീവിതവും കഴുകി മിനുക്ക്

സിലും സിലും താളത്തിൽ പതഞ്ഞു പൊങ്ങാം

പതഞ്ഞൊരീ തീരത്തോ പറന്നിറങ്ങാം

പറക്കുമീ ലോകത്തെ വിലയ്ക്കെടുക്കാം

ഇറങ്ങി വാ..ഒരുങ്ങി വാ..മിനുങ്ങി വാ

ഇന്നല്ലേ……………….. മേള………………….

Leave a Comment

”
GO