ഓർമ്മകൾ ormakal malayalam lyrics

 ഗാനം :ഓർമ്മകൾ 

ചിത്രം :ഹണീ ബീ 2 സെലിബ്രേഷൻസ്

രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ

ആലാപനം: റോണി ഫിലിപ്പ്

അകലവും 

അരികിൽ ആകുവാൻ

ചിരിതൂകി വരവായോ 

ഓർമ്മകൾ  പതിയേ ..

വെറുതെ ഞാൻ

മിഴികൾ പൂട്ടവേ

കിളിവാതിൽ തഴുകുന്നു

ഓർമ്മകൾ പതിയേ..

കോഴിയവേ.. പൂക്കളെ

തഴുകി വീണ്ടും ചില്ലകൾ  

പുതുമലർ പോൽ 

അണിയുകയായ് പാതയിൽ

എവിടെയോ കൈവിടും

പഴയനാളിൻ താളിലെ

നിറവും മണവും തിരികെ തരുമീ ഓർമ്മകൾ

ഒരേ മോഹമാണെന്നിൽ നിറയേ 

കഴിഞ്ഞോരോ നാളിൽ ചെന്നണയുവാൻ

വിചാരങ്ങൾ ഏകുന്ന ചിറകിൽ

വരുന്നൂ പറന്നിന്നു ഞാൻ…

വിടതരും  പുതിയ കാലമേ

തരിനേരമരുളാമോ ഒന്ന് പോയ് വരുവാൻ  

തളിരുകൾ ചുവരു തീർത്തിടും

ഒരു കുഞ്ഞുകളിവീടിൻ സാന്ത്വനം നുകരുവാൻ

തരളമായ് വീശിയെൻ

അരികിൽ മുത്തും കാറ്റിലെ

കുളിർമണികൾ കരൾ നിറയെ ചൂടുവാൻ

എവിടെയാ വെണ്ണിലാവിൽ 

പുഴയിൽ വീണ്ടും നീന്തുവാൻ 

കൊതിയോടറിയാതിടയിൽ മുഴുകും ഓർമ്മയിൽ

ഒരേ മോഹമാണെന്നിൽ നിറയേ 

കഴിഞ്ഞോരോ നാളിൽ ചെന്നണയുവാൻ

വിചാരങ്ങൾ ഏകുന്ന ചിറകിൽ

വരുന്നൂ പറന്നിന്നു ഞാൻ

Leave a Comment

”
GO