രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ raavinte devahrudhayathin malayalam lyrics


 


ഗാനം : രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ

ചിത്രം : മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്

രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ

വാതിൽക്കൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ

കൈക്കുമ്പിളിൽ തെളിയുമാ മുഖം…..

നീ തന്ന നല്ല ദിവസങ്ങൾ

ജീവന്റെ വർണ്ണ ശലഭങ്ങൾ

താരങ്ങളോ കനക ദീപമായ്…..

ശീവോന്റെ മേട നോക്കി

നീങ്ങുന്ന ദൈവപുത്രൻ

തോരാത്ത കണ്ണുനീരും 

വീഞ്ഞായി മാറ്റുമോ

കൈക്കൊള്ളുകീ ദുഃഖങ്ങളെൻ 

കാണിക്കയായ്.. 

രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ

വാതിൽക്കൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ

കൈക്കുമ്പിളിൽ തെളിയുമാ മുഖം…..

സ്നേഹത്തിലേഴു വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ചതാരോ

തേനൂറും ഈണം എന്നുള്ളിൽ നേദിച്ചതാരോ

തേരോടും  വീഥി ഇരുളിൽമൂടുന്നുവോ

തേങ്ങുന്ന വെണ്ണിലാവേ നീ മായുന്നുവോ

പൂമഞ്ഞിലും പൂങ്കാറ്റിലും എൻ നൊമ്പരം 

രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ

വാതിൽക്കൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ

കൈക്കുമ്പിളിൽ തെളിയുമാ മുഖം…..

മോഹങ്ങൾ വീണൊഴിഞ്ഞാലും 

പാടുന്ന നെഞ്ചിൽ

കൂരമ്പു കൊള്ളുമീ മണ്ണിൽ 

നീ തന്നെ നീ സാക്ഷി

തീനാളമേറ്റു തനിയേ നീറുന്നുവോ

പൂവിട്ട പൊൻ കിനാവേ നീ വാടുന്നുവോ

മിഴിനീരിലും കടൽ നീരിലും നിൻ നൊമ്പരം

രാവിന്റെ ദേവഹൃദയത്തിൻ

വാതിൽക്കൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ

കൈക്കുമ്പിളിൽ തെളിയുമാ മുഖം…..

നീ തന്ന നല്ല ദിവസങ്ങൾ

ജീവന്റെ വർണ്ണ ശലഭങ്ങൾ

താരങ്ങളോ കനക ദീപമായ്…..

ശീവോന്റെ മേട നോക്കി

നീങ്ങുന്ന ദൈവപുത്രൻ

തോരാത്ത കണ്ണുനീരും 

വീഞ്ഞായി മാറ്റുമോ

കൈക്കൊള്ളുകീ ദുഃഖങ്ങളെൻ 

കാണിക്കയായ്..  

Leave a Comment

”
GO