ദേവരാഗമേ devaraagame malayalam lyrics ഗാനം : ദേവരാഗമേ

ചിത്രം : പ്രേം പൂജാരി

രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രൻ,കെ എസ് ചിത്ര

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹൃദയങ്ങൾ തോറുമേ മധുമാരി പെയ്തു വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹൃദയങ്ങൾ തോറുമേ മധുമാരി പെയ്തു വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

പൂവു ചൂടി നിൽക്കുമീ ഭൂമിയെത്ര സുന്ദരീ

ദേവദൂതർ പാടുമീ പ്രേമഗീതമായ് വാ

ഗ്രാമകന്യ കേൾക്കുവാൻ കാവൽ മാടം തന്നിലായ്

വേണുവൂതും  കാമുകൻ പാടുമീണമായ് വാദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹൃദയങ്ങൾ തോറുമേ മധുമാരി പെയ്തു വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഏകതാര മീട്ടിടും രാഗധാരയായി വാ

സ്നേഹനൊമ്പരങ്ങളിൽ തേൻ കണങ്ങളായ് വാ

എൻ കിനാക്കൾ മേയുമീ പുൽത്തടങ്ങളിൽ

വെൺ പിറാക്കൾ പാറുമീ നെൽക്കളങ്ങളിൽ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹൃദയങ്ങൾ തോറുമേ മധുമാരി പെയ്തു വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹേയ് ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ

ഹൃദയങ്ങൾ തോറുമേ മധുമാരി പെയ്തു വാ

ദേവരാഗമേ മേലേ മേഘത്തേരിൽ

രിംഝിം ഝിംഝിം ആടി വാ താഴെ വാ Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *