ദൂരീ dhoori malayalam lyrics

 


ഗാനം :ദൂരീ

ചിത്രം : സൂഫിയും സുജാതയും

രചന : മനോജ് യാദവ് 

ആലാപനം : മധുവന്തി നാരായൺ


ദൂരീ തേരി ദൂര് ബഹുത്ത് ഹെ 

മന് മേരാ മജ് ബൂര് ബഹുത്ത് ഹെ 

ഇന്ത് സാര് ബീ ഹാര് ഗയാ ഹെ 

കമീൻ കമീൻ തേരി കമീൻ ബഹുത്ത് ഹെ 

ജാനേ ഹി മേരാ ലേ ഗയാ മേരി ജാൻ 

മേ ക്യാ  കരൂം കരൂം…………………… 

മേ ക്യാ കരൂം

ഹമേ ജുദായി ദിൽ യെ സെഹ രെഹാ 

അഷ്ക്ക് അഷ്ക്ക് മേം ഇഷ്ക്ക് ബഹ രഹാ 

ബന് ഗയി ഹൂം മേ  ഗം കാ ഗരിയാ 

ജാനേ ഹി മേരാ ലേ ഗയാ മേരി ജാൻ 

ഉം.. 

മേ ക്യാ  കരൂം കരൂം…………………… 

മേ ക്യാ കരൂം

ഉം…..

മേരി ജാൻ 

Leave a Comment

”
GO