അസാൻ ദി ലൈറ്റ് azan the light malayalam lyrics

 


ഗാനം :അസാൻ ദി ലൈറ്റ്

ചിത്രം : സൂഫിയും സുജാതയും

ആലാപനം : സിയാ ഉൾ ഹഖ്

അള്ളാഹു അക്ബർ

അള്ളാഹു അക്ബർ

അള്ളാഹു അക്ബർ

അള്ളാഹു അക്ബർ

അശ്ഹദു അൻലാ ഇലാഹ

ഇല്ലല്ലാഹ്

അശ്ഹദു അൻലാ ഇലാഹ

ഇല്ലല്ലാഹ്

അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാഹ്

അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുല്ലാഹ്

അസ്വലാത്തു ഖൈറും മിന നൗം

അള്ളാഹു അക്ബർ

അള്ളാഹു അക്ബർ

ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്

Leave a Comment

”
GO