കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും | kaathil velli chittu charthum malayalam lyrics

 


ഗാനം : കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

ചിത്രം : പ്രേം പൂജാരി

രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര

ഓ ഓ ഓ ഓ 

ഓ ഓ ഹോ ഓ 
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

ആറ്റിറമ്പിൽ പാടിയേതോ

പ്രേമഗന്ധർവൻ

കാട്ടുപൂവും കോരിത്തരിച്ചല്ലോ
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

ആറ്റിറമ്പിൽ പാടിയേതോ

പ്രേമഗന്ധർവൻ

കാട്ടുപൂവും കോരിത്തരിച്ചല്ലോ
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ
ഓമലേ നിന്റെ ഗാനം

ഓർമ്മയിൽ തൊട്ടുണർത്തി

ഓമലേ നിന്റെ ഗാനം

ഓർമ്മയിൽ തൊട്ടുണർത്തി

കൊന്ന പൂക്കുന്ന ചന്തം

മുല്ല പൂക്കും സുഗന്ധം
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

ആറ്റിറമ്പിൽ പാടിയേതോ

പ്രേമഗന്ധർവൻ

കാട്ടുപൂവും കോരിത്തരിച്ചല്ലോ
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ
ഓഹോ ഓ ഓഹോ ഓ 

ഓ ഓ ഓ ഓ 

പാടുമീ കൈവളകൾ

പ്രാണനിൽ തൊട്ടുണർത്തീ 

പാടുമീ കൈവളകൾ

പ്രാണനിൽ തൊട്ടുണർത്തീ 

നമ്മൾ തൻ പൊൻ കിനാവിൽ

കുങ്കുമം പൂത്ത കാലം 
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

ആറ്റിറമ്പിൽ പാടിയേതോ

പ്രേമഗന്ധർവൻ

കാട്ടുപൂവും കോരിത്തരിച്ചല്ലോ
കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

ആറ്റിറമ്പിൽ പാടിയേതോ

പ്രേമഗന്ധർവൻ

കാട്ടുപൂവും കോരിത്തരിച്ചല്ലോ

കാതിൽ വെള്ളിച്ചിറ്റു ചാർത്തും

കാട്ടുമുല്ലപ്പെണ്ണിനോട്

കാറ്റു മൂളി എന്നെയിഷ്ടമാണോ

Leave a Comment