കണ്ണേ കണ്ണേ വീസാതെ kanne kanne veesaathe malayalam lyrics

 ഗാനം :കണ്ണേ കണ്ണേ വീസാതെ

ചിത്രം : ഷൈലോക്ക്

രചന : വിവേക

ആലാപനം :ശ്വേത അശോക്,നാരായണി ഗോപൻ,നന്ദ ജെ ദേവൻ

കണ്ണേ കണ്ണേ വീസാതെ കണ്ണാളനെ

മനം മനം താങ്കാത് മാവീരനെ 

സിറിക്കിറിന്തേനാ തവിക്കിറേൻ താനാ 

വേദനൈ പുരിയലയാ 

മുറുക്കിറ മീസൈ തെറികുത് ആസൈ 

ഇതർക്കൊരു വഴിയില്ലയാ 

ഉൻ നടയു ഉടയു സിരിപ്പും കുരലും 

വത്തിക്കുച്ചി പത്ത വയ്ക്കുണ്ടാ 

ഉൻ തിമിറും തെനവും കളറും തലയും 

ബുത്തിക്കുള്ളെ കത്തി വീസുംണ്ടാ 

ഹേയ് കണ്ണേ കണ്ണേ വീസാതെ കണ്ണാളനെ

മനം മനം താങ്കാത് മാവീരനെ 

ഒരസിട വേണും വാ വാ 

ഉസരവും അഴകും ഉന്ന വിട യാര് 

കേക്ക്റയെല്ലാം താ താ 

യെപ്പവും നീ താനേ എങ്ക മെഗാ സ്റ്റാറ് 

ഏയ് ടക്ക് മുക്ക് ടിക്ക് താളം പോട്ടാലും 

നാ ടിക്ക് മുക്ക് ആട മാട്ടേനേ 

നീ പക്കം നിന്നാ തുന്ന പസി തോന്നാതെ 

എങ്കിട്ട എങ്കിട്ട വാ 

ഉൻ നടയു ഉടയു സിരിപ്പും കുരലും 

വത്തിക്കുച്ചി പത്ത വയ്ക്കുണ്ടാ 

ഉൻ തിമിറും തെനവും കളറും തലയും 

ബുത്തിക്കുള്ളെ കത്തി വീസുംണ്ടാ 

ഹാ കുറുകുറുപ്പാക പാത്താൽ 

കുമരിയിൻ നെഞ്ച് കൂറ് കൂറാ സീവും 

സുറുസുറുപ്പാക പോനാൽ 

സൂറ കാത്തും ഓരം നിന്ന് പാക്കും 

ഹേയ് മക്ക മക്ക പക്കാ ലുക്കാ ആള് നീ 

നാ സൊക്കപോട് പോട പോറേണ്ടാ 

നീ എക് തപ്പാ എണ്ണി എണ്ണി പോകാതെ 

എങ്കിട്ട എങ്കിട്ട വാ 

ഉൻ നടയു ഉടയു സിരിപ്പും കുരലും 

വത്തിക്കുച്ചി പത്ത വയ്ക്കുണ്ടാ 

ഉൻ തിമിറും തെനവും കളറും തലയും 

ബുത്തിക്കുള്ളെ കത്തി വീസുംണ്ടാ

ഉൻ നടയു ഉടയു സിരിപ്പും കുരലും 

വത്തിക്കുച്ചി പത്ത വയ്ക്കുണ്ടാ 

ഉൻ തിമിറും തെനവും കളറും തലയും 

ബുത്തിക്കുള്ളെ കത്തി വീസുംണ്ടാ

Leave a Comment

”
GO