ആരായ് പിറകവേ aaraay pirakave malayalam lyrics

 


ഗാനം :ആരായ് പിറകവേ

ചിത്രം : ഷൈലോക്ക്

രചന : രാജ്‌ കിരൺ

ആലാപനം :കേശവ് വിനോദ്,ദീപിക വി

ആരായ് പിറകവേ ആൾപ്പോർ തളിക്കവേ 

വാഴ്വാങ്ക് വാഴണുമേ 

പൂ പോൽ പുരുഷനും പൊൻ പോൽ മകൾകളും 

ണാൻ പെട്ര ഭാഗിയമേ 

എം മാമാനോട നാനും 

മനസ്സാല വാഴ വേണും 

ഇത് പൂർവ്വ ജന്മ ആസൈ താനേ 

കാലം കനികിറതേ 

മഞ്ചളും കുങ്കുമവും തന്ത തങ്കമേ 

മംഗല മങ്കയാരും വാഴ്കവേ 

ധർമ്മരും തമ്പി വരും കോല വാഴ്വിലേ 

അണ്ണനും തമ്പികളും വാഴ്കവേ 

ആരായ് പിറകവേ ആൾപ്പോർ തളിക്കവേ 

വാഴ്വാങ്ക് വാഴണുമേ 

പൂ പോൽ പുരുഷനും പൊൻ പോൽ മകൾകളും 

ണാൻ പെട്ര ഭാഗിയമേ 

നീ എനൈ കാണ ണാൻ ഉന്നൈ ഇണയ 

ജീവിതം താന്തായേ 

വാഴ്കിറ വരയിൽ കാലങ്കൾ തോറും 

വാഴ്ത്തുവേൻ ഉനയേ 

പൂമകൾ നീയെൻ മാർവിനിൽ പടര 

പോട്രുവേൻ എന്നാളും 

കാലങ്കൾ യാവും കാത്തിടുവേനെ 

വാഴും എന് ദേവിയേ 

എനത് ഉടലും എനത് ഉയിരും 

ഉനത് മടി മീത് താൻ 

ണാൻ അടം പരിവും ഉയിർ പിരിയിലും 

എൻ ജീവൻ ഉന്നോട് താൻ 

ഇനി വാഴും കാലമേ ഭൂലോകം സ്വർഗ്ഗമേ 

ഇത് പൂർവ്വ ജന്മ ആസൈ താനേ 

 

ആരായ് പിറകവേ ആൾപ്പോർ തളിക്കവേ 

വാഴ്വാങ്ക് വാഴണുമേ 

എം മാമാനോട നാനും 

മനസ്സാല വാഴ വേണും 

ഇത് പൂർവ്വ ജന്മ ആസൈ താനേ 

കാലം കനികിറതേ 

മഞ്ചളും കുങ്കുമവും തന്ത തങ്കമേ 

മംഗല മങ്കയാരും വാഴ്കവേ 

ധർമ്മരും തമ്പി വരും കോല വാഴ്വിലേ 

അണ്ണനും തമ്പികളും വാഴ്കവേ

Leave a Comment