തീരം താനേ ഉണരും theeram thaane unarum malayalam lyrics

 

ഗാനം : തീരം താനേ ഉണരും

ചിത്രം : ഖോ-ഖോ

രചന : രാഹുൽ റിജി നായർ

ആലാപനം : നന്ദഗോപൻ വി

തീരം താനേ ഉണരും 

ഓളങ്ങൾ തഴുകിപ്പടരും യാത്ര

ദൂരങ്ങൾ വാരിപ്പുണരും

ഉള്ളെല്ലാം ഒന്നായ് നിറയും യാത്ര

വാനം മീതേ പാറിപ്പോകാം

ആശകൾ കൊണ്ടൊരു കൂടു കൂട്ടാം

നോവിൻ കനലിൽ തീയായ് പടരാം

സ്വപ്നങ്ങൾ ചേർത്തൊരു ലോകം തീർക്കാം

ഓ … ഓഓ  …ഓഓ ….ഓഓ … ഓ 

ഓ … ഓഓ  …ഓഓ ….ഓഓ … ഓ

തീരം താനേ ഉണരും 

ഓളങ്ങൾ തഴുകിപ്പടരും യാത്ര

ദൂരങ്ങൾ വാരിപ്പുണരും

ഉള്ളെല്ലാം ഒന്നായ് നിറയും യാത്ര

വാനം മീതേ പാറിപ്പോകാം

ആശകൾ കൊണ്ടൊരു കൂട് കൂട്ടാം

നോവിൻ കനലിൽ തീയായ് പടരാം

സ്വപ്നങ്ങൾ ചേർത്തൊരു ലോകം തീർക്കാം

ഓ … ഓഓ  …ഓഓ ….ഓഓ … ഓ 

ഓ … ഓഓ  …ഓഓ ….ഓഓ … ഓ

Leave a Comment

”
GO