റഹീമുൻ അലീമുൻ raheemun aleemun malayalam lyrics

 


ഗാനം : റഹീമുൻ അലീമുൻ

ചിത്രം : മാലിക് 

രചന : സമീര്‍ ബിന്‍സി

ആലാപനം : ഹിദ

റഹീമുൻ അലീമുൻ വഫാറുൻ സത്താറുൻ

ഹകീമുൻ ശകൂറുൻ ഖുദ്ദൂസുൻ സുബ്ബൂഹുൻ

അൽ മൗതു ഫീ അംനിസ്സ്വദ് രി ഹലാവ:

അസ്സയ്റുലിൽ ഹഖി ഫിസ്സയ്റി ഹബീബ:

റഹീമുൻ അലീമുൻ വഫാറുൻ സത്താറുൻ

ഹകീമുൻ ശകൂറുൻ ഖുദ്ദൂസുൻ സുബ്ബൂഹുൻ

അൽ മൗതു ഫീ അംനിസ്സ്വദ് രി ഹലാവ:

അസ്സയ്റുലിൽ ഹഖി ഫിസ്സയ്റി ഹബീബ:

റഹീമുൻ അലീമുൻ വഫാറുൻ സത്താറുൻ

ഹകീമുൻ ശകൂറുൻ ഖുദ്ദൂസുൻ സുബ്ബൂഹുൻ

അൽ മൗതു ഫീ അംനിസ്സ്വദ് രി ഹലാവ:

അസ്സയ്റുലിൽ ഹഖി ഫിസ്സയ്റി ഹബീബ:

Leave a Comment