ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി udhayam vaalkkannezhuthi malayalam lyrics
ഗാനം : ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി

ചിത്രം : ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ

ആലാപനം: കെ ജെ യേശുദാസ്

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ

മാമഴതിരുകാവിൽ നിറമാരിവിൽ കൊടിയേറ്റം

ദേവദാരുവനങ്ങളിൽ മദനോത്സവനാളുകളായ്‌

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ

ഋതുവിലാസമായ്‌ ശലഭഗീതലഹരിയായ്‌

ഋതുവിലാസമായ്‌ വനശലഭഗീതലഹരിയായ്‌

സ്വരം മധുകണം ശ്രുതിലയമനുപമസുഖം

ഹിമലതയായ്‌ നീ……………………….

ഹിമലതയായ്‌ നീ തളിരണിയുന്നുവോ

നിറപുത്തരിയൂണിനു പത്തുവെളുപ്പിനു പോരുമോ

ഇളവെയിൽ കായുമോ

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ 

ഹൃദയശാരികേ മധുരമിന്നുതികയുമോ

ഹൃദയശാരികേ തിരുമധുരമിന്നുതികയുമോ

സുഖം സുഖകരം പുതിയൊരു തപസ്സിനുവരം

വനശിലയായ്‌ നീ……………………………. 

വനശിലയായ്‌ നീ മിഴിതടയുന്നുവോ

പദപദ്‌മപരാഗമണിഞ്ഞൊരഹല്യാ മോക്ഷമോ

ഇനി ശുഭമാകുമോ

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ

മാമഴതിരുകാവിൽ നിറമാരിവിൽ കൊടിയേറ്റം

ദേവദാരുവനങ്ങളിൽ മദനോത്സവനാളുകളായ്‌

ഉദയം വാൽകണ്ണെഴുതി കമലദളം ചൂടി

കളഹംസം പാൽകടലിൽ നീരാടീ 

Leave a Comment