മേലേ മോഹവാനം mele mohavaanam malayalam lyrics

 

ഗാനം : മേലേ മോഹവാനം

ചിത്രം : ടാ തടിയാ 

രചന : ആർ വേണുഗോപാൽ

ആലാപനം : ഷഹബാസ് അമൻ,നജിം അർഷാദ്

മേലേ മോഹവാനം………………

രാവില്‍ മിന്നും ഹാരം നീട്ടും നിന്നെ കണ്ടാൽ

ആടും ഈറത്തണ്ടും…………………

താനേ ഗാനം മൂളും പെണ്ണേ നിന്നെ കണ്ടാല്‍

ചേലില്‍ നീ പോകുമ്പോള്‍ എന്റെയുള്ളില്‍

പൂവാകകള്‍ പൂത്ത പോലെ

അള്ളാ അള്ളാ മേരേ അള്ളാ

മേരി ദുവായേ പരീ……..

ഇല്ലാ ഇല്ലാ മണ്ണില്‍ ഇല്ലാ

നിന്നെ വെല്ലും പുഞ്ചിരീ…….

പനിമുഖിയിതളുകള്‍ ഇരവിനെ

മൃദുലമായ് തഴുകിടുമെന്നപോൽ

നറുവെണ്ണിലാ തൂവലാല്‍

പ്രണയാർ‌ദ്രമെന്നുയിരു തഴുകൂ നീ

അള്ളാ അള്ളാ മേരേ അള്ളാ

മേരി ദുവായേ പരീ………….

ഇല്ലാ ഇല്ലാ മണ്ണില്‍ ഇല്ലാ

നിന്നെ വെല്ലും പുഞ്ചിരീ…..

മേലേ മോഹവാനം……………

രാവില്‍ മിന്നും ഹാരം നീട്ടും നിന്നെ കണ്ടാൽ

കതിരൊളി നദികളില്‍ പുലരിയില്‍

തരളമായ് ഒഴുകിടുമെന്നപോൽ

മൃദു ചുംബന പൂക്കളായ് 

പ്രണയാര്‍ദ്രമെന്നുയിരില്‍ ഒഴുകു നീ

അള്ളാ അള്ളാ മേരേ അള്ളാ

മേരി ദുവായേ പരീ……….

ഇല്ലാ ഇല്ലാ മണ്ണില്‍ ഇല്ലാ

നിന്നെ വെല്ലും പുഞ്ചിരീ…….

മേലേ മോഹവാനം

രാവില്‍ മിന്നും ഹാരം നീട്ടും നിന്നെ കണ്ടാൽ

ആടും ഈറത്തണ്ടും

താനേ ഗാനം മൂളും പെണ്ണേ നിന്നെ കണ്ടാല്‍

ചേലില്‍ നീ പോകുമ്പോള്‍ എന്റെയുള്ളില്‍

പൂവാകകള്‍ പൂത്ത പോലെ

അള്ളാ അള്ളാ മേരേ അള്ളാ

മേരി ദുവായേ പരീ………….

ഇല്ലാ ഇല്ലാ മണ്ണില്‍ ഇല്ലാ

നിന്നെ വെല്ലും പുഞ്ചിരീ………..

Leave a Comment