ഗോലുമാല് golumalu malayalam lyrics

 
ഗാനം : ഗോലുമാല്

ചിത്രം : തെങ്കാശിപ്പട്ടണം 

രചന : കൈതപ്രം

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,മനോ,സുജാത മോഹൻ

കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം കൈയ്യിലെത്തുമ്പോൾ

അമ്പാടിക്കൊരു ഗോലുമാല്

ചക്കരക്കുടം തൊട്ടു നോക്കി നാക്കു പൊള്ളിയ

ചങ്ങാതിക്കൊരു ഗോലുമാല്

ഹോ………………….. ഹൊയ്….

ചില് ചില് ചില് വള കിലുക്കും കുളിരോള പെണ്ണേ

കനവിനിക്കരെ ചെപ്പു കിലുക്കും ചെല്ലമണിക്കാറ്റേ

കുടം കമിഴ്ത്തണ കൂമനും കുടിച്ചിളകണ കുറുമനുമൊരു 

ഗോലുമാല് ഗോലുമാല്

പുകയടിക്കണ മാരനും പുകഞ്ഞു പൊങ്ങണ വീരനുമൊരു

ഗോലുമാല് ..ഗോലുമാല്

ഹാ രജ്ജാ ഗോലുമാല്

ആത്താടീ ആത്താടീ ആടിക്കാവടി പാത്താടി

പാത്തേണ്ടി പാത്തേണ്ടി പീലിക്കാവടി പാത്തേണ്ടി

തെങ്കാശിപുഴയില് വൈകാശി തിങ്കള്

തുടിയിളക്കണ് തിരയിളക്കണ് കണ്ടേ കണ്ടേ

ഗോലുമാല്  ഹ…………ഗോലുമാല് ഹാ….

ഗോലുമാല്  ഹേ……ഗോലുമാല് എഹെ എഹെ 

ചില് ചില് ചില് വള കിലുക്കും കുളിരോള പെണ്ണേ

കനവിനിക്കരെ ചെപ്പു കിലുക്കും ചെല്ലമണിക്കാറ്റേ

കുടം കമിഴ്ത്തണ കൂമനും കുടിച്ചിളകണ കുറുമനുമൊരു 

ഗോലുമാല് ഗോലുമാല്

ഹ പുകയടിക്കണ മാരനും പുകഞ്ഞു പൊങ്ങണ വീരനുമൊരു

ഗോലുമാല് ..ഗോലുമാല്

ഹാ രജ്ജാ ഗോലുമാല്

പെണ്മണിമാരുടെ കരിമിഴി കണ്ടാൽ

ചങ്കിനകത്തൊരു ചെമ്പട മേളം

ഉള്ളു തുടിക്കും തരികിട താളം

ഹേയ് സുന്ദരിമാരുടെ കളമൊഴി കേട്ടാൽ

കരളിനകത്തൊരു തരിവള താളം

ഒത്തിരി മോഹ തെളിനീരാട്ടം

കുട്ടനാടൻ പുഞ്ച വിരിയും

പഞ്ചവാദ്യം നെഞ്ചിൽ

അഞ്ചി തഞ്ചി കൊഞ്ചി കൂടും

പെണ്മണിമാരുടെ കരിമിഴി കണ്ടാൽ

ചങ്കിനകത്തൊരു ചെമ്പട മേളം

ഉള്ളുതുടിക്കും തരികിട താളം ആ……………..

ആൺകിളി പാടണ കളമൊഴി കേട്ടാൽ

കരളിനകത്തൊരു തരിവള താളം

ഒത്തിരി മോഹ തെളിനീരാട്ടം

ആ…………..ആ…………….

ഗോലുമാല്  രാജാ..ഗോലുമാല്

ഗോലുമാല്  രാജാ..

കാത്തിരുന്നൊരു ചക്കരക്കുടം കൈയ്യിലെത്തുമ്പോൾ

അമ്പാടിക്കൊരു ഗോലുമാല് ഗോലുമാല് ഹേയ്

ചക്കരക്കുടം തൊട്ടു നോക്കി നാക്കു പൊള്ളിയ

ചങ്ങാതിക്കൊരു ഗോലുമാല് ഗോലുമാല് ഹേയ്

തെങ്കാശിപുഴയില് വൈകാശിതിങ്കള്

തുടിയിളക്കണു തിരയിളക്കണു കണ്ടേ കണ്ടേ

ഗോലുമാല്  ആ..ഗോലുമാല് ഓ ഓ ഓ 

ഗോലുമാല്  ധീം തരികിട തരികിട ……ഗോലുമാല് ഹെഹേ ഹെഹേ 

ചില് ചില് ചില് വള കിലുക്കും കുളിരോള പെണ്ണേ

കനവിനിക്കരെ ചെപ്പു കിലുക്കും ചെല്ലമണിക്കാറ്റേ

കുടം കമിഴ്ത്തണ കൂമനും കുടിച്ചിളകണ കുറുമനുമൊരു 

ഗോലുമാല് ഗോലുമാല്

പുകയടിക്കണ മാരനും പുകഞ്ഞു പൊങ്ങണ വീരനുമൊരു

ഗോലുമാല് ..ഗോലുമാല്

ഹോ രാജാ ഗോലുമാല്

സാഗരകന്യക നടനം ചെയ്താൽ

വെള്ളിനിലാവിൽ നിഴലുകൾ ആടും

നാദസ്വരവും തകിലും തേരും

ആവണി വിടരുമൊരാതിര തെളിയും

താമരവളയ പൂവിതൾ കൊണ്ടൊരു

വീണ തുടിക്കും മാമയിലാടും

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

ഗോലുമാല്  രാജാ ഗോലുമാല്……

Leave a Comment

”
GO