നിലാപ്പക്ഷികൾ | Nilapakshikal lyrics | Maradona

 

Nilapakshikal lyrics | Maradona :- Maradona is a Malayalam thriller film directed by Vishnu Narayan. Starring Tovino Thomas.

Directed by Vishnu Narayan
Screenplay by Krishna Moorthy
Produced by S Vinod Kumar
Starring Tovino ThomasChemban Vinod JoseSharanya R NairLeona LishoyMaya MenonShalu RahimTito WilsonKichu TellusNistar AhmedJins BaskarNiranjan Harish
Cinematography Deepak D. Menon
Edited by Saiju Sreedharan
Music by Sushin Shyam

Nilapakshikal lyrics in Malayalam

നിലാപ്പക്ഷികൾ ഒരേ യാത്രയിൽ
തണൽ തേടിയോ ….
മുളം കൂട്ടിലെ ഇളം പായയിൽ
ഇടം തേടിയോ….

ഇതിലെ വരും കിനാതെന്നലിൽ
താരിളം മലർ മണം പൂത്തുവോ..
തൂവലിൽ തോരാ തുലാതൂമഴച്ചാർത്തുകൾ
കുളിർക്കണം തന്നുവോ ആദ്യമായ്
നിറം ചൂടിയോ നിൻ യാമങ്ങളിൽ…

നിലാപ്പക്ഷികൾ ഒരേ യാത്രയിൽ
തണൽ തേടിയോ ….
മുളം കൂട്ടിലെ ഇളം പായയിൽ
ഇടം തേടിയോ….

തനിയേ ദിനം കൊഴിഞ്ഞെന്നുവോ
ആദ്യമായ് മനം വിരിഞ്ഞെന്നുവോ
ഓർമ്മകൾ തരാം പുലർകാലവും രാത്രിയും
സ്വരം കടം തന്നുവോ ആയിരം നിറം ചൂടിയോ
നിൻ മോഹങ്ങളിൽ ….

Nilapakshikal lyrics in English

Nila Pakshikal
Ore Yathrayil
Thanal Thediyo
Mulam Koottile
Ilam Payayil
Idam Thediyo

Ithile Varum
Kina Thennalil
Tharilam Malar
Manam Poothuvo
Thoovalil Thoda
Thula Thoomazha
Charthukal
Kulir Kanam Thannuvo
Adiyamaay Niram Choodiyo
Nin Yamangalil

Nila Pakshikal
Ore Yathrayil
Thanal Thediyo
Mulam Koottile
Ilam Payayil
Idam Thediyo

Thaniye Dinam
Kozhinjennuvo
Adiymayi Malar
Virinjanguvo
Ormakal Tharam
Pular Kalavum Ratriyum
Swaram Kadam Thannuvo
Ayiram Niram Choodiyo
Nin Mohangalil

Leave a Comment