പറയുവാൻ മെല്ലെ മൊഴികളും | Parayuvan melle Lyrics

Movie : Aviyal
Song   : Parayuvan
Music : Sankar Sharma
Lyrics  : Jiss Joy
Singer : Sanoop Kalarikkal

പറയുവാൻ മെല്ലെ മൊഴികളും തേടി
ഒരു നിഴൽക്കൂടിനരികിലായ്
നമ്മളെവിടെയോ വീണ ചിറകുകൾ
താനെ നിറങ്ങളായ് തേനിതളുകളായ്
മഞ്ഞുമണിക്കുളിരെന്തിനോ
ഇളവെയിലിലും പതിയെ വരവായ്
നറുമലരുകളാകെയും ചെറു ചിരിയുമായ്
ഇനി പുലരികളുണരുമോ

ചെന്താരം മിന്നുന്നൂ നെഞ്ചോരം പാടുന്നൂ
നിറമഴത്തളിരാരു നീ
തോരാതെ പെയ്യുന്നൂ തീരാതെ ചേരുന്നൂ
കനവുകൾ വെൺ പറവകളായ്
ചെന്താരം മിന്നുന്നൂ നെഞ്ചോരം പാടുന്നൂ
നിറമഴത്തളിരാരു നീ
തോരാതെ പെയ്യുന്നൂ തീരാതെ ചേരുന്നൂ
കനവുകൾ വെൺ പറവകളായ്

ഓ.. ഏതോ രാവിന്നിതളായ്
എന്നോ നിന്നിൽ വിരിയാൻ
നീലാകാശത്തണലായിതാ
ഏതോ തൂവൽത്തളിരായ്
എന്നും നിന്നെ തൊടുവാൻ
എന്റേതായി പറയാൻ
കാണാതെന്നിൽ ചിറകായി നീ
കാണുമ്പോളോ നദിയായ് ഓ..
മായാതീരക്കടവിൽ ഒന്നായ് ചേരാം
മായാതെല്ലാം പറയാം
നീയാണിന്നെന്നരികിൽ
നീയാണെന്നരികിൽ ഒരാൾ ഓ..
നീയാണിന്നെന്നരികിൽ
നീയാണെൻ നിനവിൽ ഒരാൾ ഓ..

Leave a Comment

”
GO