പറവകൾ വരാതായ | Paravakal Lyrics

Movie : 19(1)(a)Song   : ParavakalMusic : Govind VasanthaLyrics  : Anwar AliSinger :  Chinmayi പറവകൾ വരാതായപാഴ്മരച്ചില്ലപോലിവൾ അനാഥമേതോ കൊടുങ്കാ-റ്റണയുമാറൊരാൾഇവളിലാണ്ട പോൽ ഇതേവരേയും തുറക്കാത്തോ-രതീതവാതിലിതാ താനേ തുറന്ന പോലെവെളിച്ചമുള്ളിൽ കടന്നപോലേയിതാആരേ …

Read more