അകത്തിരുന്നു തിരി തീര്ത്തു| Akathirunnu thiri theruthu lyrics

അകത്തിരുന്നു തിരി തെറുത്തുMusic: ജി ദേവരാജൻ
Lyricist: വയലാർ രാമവർമ്മ
Singer: ലഭ്യമായിട്ടില്ല
Film/album: തുലാഭാരം – നാടകംഅകത്തിരുന്നു തിരി തെറുത്തൂ

പുറത്തു വന്നു കതിരിട്ടൂ

തുളസിയും തുമ്പയും അഞ്ചിലത്താളിയും

മുളയിട്ടൂ മൊട്ടിട്ടൂ പൂവിട്ടു () [അകത്തിരുന്നു…] നാലില്ലം നടുമുറ്റം

നടുമുറ്റത്തൊരു മന്ദാരം

താനേ കിളിർത്തൊരു മന്ദാരം ആ..

മന്ദാരപ്പൂവിൻ മാറിലുറങ്ങും

ചന്ദനത്തുമ്പി തൻ നാടേത് വീടേത്

അവൻ ചൊല്ലിയ ശൃംഗാരമന്ത്രമേത്  [അകത്തിരുന്നു…] തൃക്കാക്കരേ തെക്കേക്കരെ

തിരുവോണത്തിനു പോകുമ്പോൾ

തുമ്പി തുള്ളാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ

മുല്ലപ്പൂക്കളമാകെത്തൂകാൻ

മുന്നാഴിപ്പൂന്തേൻ ചോദിച്ചു

മോഹിച്ചൂ അവൻ

പിന്നെ പറഞ്ഞ രഹസ്യമെന്ത് [അകത്തിരുന്നു…] (c)

Akathirunnu Thiri theruthu….Old classic Onam song for always…

Leave a Comment

”
GO