ഈ തണുത്ത ee thanutha malayalam lyrics

  ഗാനം : ഈ തണുത്ത ചിത്രം : അനാർക്കലി രചന : രാജീവ് ഗോവിന്ദ് ആലാപനം : കാർത്തിക്,ശ്വേത മോഹൻ  താ തത്തരര രര തത്തരര …

Read more

സാഹിബാ saahibhaa malayalam lyrics

  ഗാനം : സാഹിബാ ചിത്രം : അനാർക്കലി രചന : രാജീവ് ഗോവിന്ദ് ആലാപനം : ഹരിഹരൻ സാഹിബാ……..ഇന്നേതു മേഘദൂതു കാത്ത് നിൽപ്പൂ… സാഹിബാ………ഇന്നേതു ലോലഗാനം …

Read more

”
GO