ചെല്ലത്തത്തേ chellathathe malayalam lyrics

  ഗാനം : ചെല്ലത്തത്തേ ചിത്രം : മനസ്സിനക്കരെ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : ബിജു നാരായണൻ , കെ എസ് ചിത്ര  ചെല്ലത്തത്തേ …

Read more