പോകാതെ കരിയിലക്കാറ്റേ pokaathe kariyilakkaatte malayalam lyrics

  ഗാനം :പോകാതെ കരിയിലക്കാറ്റേ ചിത്രം : രാപ്പകൽ  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : അഫ്സൽ  പോകാതെ കരിയിലക്കാറ്റേ….. എങ്ങും പോകാതെ ഇളവെയിൽ …

Read more

”
GO