ചന്ദ്രഹൃദയം താനെ ഉരുകും chandrahridhayam thaane urukum malayalam lyrics

  ഗാനം :ചന്ദ്രഹൃദയം താനെ ഉരുകും  ചിത്രം : സത്യം ശിവം സുന്ദരം  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ഉം……………ഉം……………ഉം…………… …

Read more

അവ്വാ ഹവ്വാ awwa hawwa malayalam lyrics

  ഗാനം :അവ്വാ ഹവ്വാ ചിത്രം : സത്യം ശിവം സുന്ദരം  രചന: കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : സ്വർണ്ണലത,മനോ അവ്വാ ഹവ്വാ അവ്വാ അവ്വാ …

Read more

അങ്ങകലേ angakale malayalam lyrics

  ഗാനം : അങ്ങകലേ  ചിത്രം : സത്യം ശിവം സുന്ദരം  രചന : കൈതപ്രം  ആലാപനം : ശങ്കർ മഹാദേവൻ  ആ……………..ആ……………………ആ………….. അങ്ങകലേ….  എരിതീക്കടലിന്നക്കരെയക്കരെ ദൈവമിരിപ്പൂ …

Read more

”
GO