കണ്ണ് ചുവക്കണ് kannu chuvakkanu malayalam lyrics

 

ഗാനം :കണ്ണ് ചുവക്കണ് 

ചിത്രം : പ്രേമം 

രചന : ശബരീഷ് വർമ്മ 

ആലാപനം :മുരളി ഗോപി,ശബരീഷ് വർമ്മ

കണ്ണു ചുവക്കണ് ..പല്ലു കടിക്കണ് 

മുഷ്ടി ചുരുട്ടണ്  ആകെ വിയർക്കണ് 

നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണ് 

പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണ് 

ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണ് 

തകിട തകിട.. മേളമടിയ്ക്കണ് 

കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണ് 

പെട പെടയ്ക്കണ് .. തുടി തുടിയ്ക്കണ് 

പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണ് 

വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ് 

കലിപ്പ്

കണ്ണു ചുവക്കണ് ..പല്ലു കടിക്കണ് 

മുഷ്ടി ചുരുട്ടണ്  ആകെ വിയർക്കണ് 

നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണ് 

പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണ് 

ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണ് 

തകിട തകിട.. മേളമടിയ്ക്കണ് 

കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണ് 

പെട പെടയ്ക്കണ് .. തുടി തുടിയ്ക്കണ് 

പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണ് 

വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ് 

കണ്ണു ചുവക്കണ് ..പല്ലു കടിക്കണ് 

മുഷ്ടി ചുരുട്ടണ്  ആകെ വിയർക്കണ് 

നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണ് 

പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണ് 

ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണ് 

തകിട തകിട.. മേളമടിയ്ക്കണ് 

കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണ് 

പെട പെടയ്ക്കണ്  തുടി തുടിയ്ക്കണ് 

പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണ് 

വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണ് 

Leave a Comment