മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ maanam thelinje ninnal malayalam lyrics

 ഗാനം : മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ 

ചിത്രം : തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : കെ സ് ചിത്ര , എം ജി ശ്രീകുമാർ 

മാലേയ ലോല ലോലേ മാംഗല്യ ശീലെ

മാലേയ ലോല ലോലേ മാംഗല്യ ശീലെ

കല്യാണ കാലമല്ലേ കളമൃദുവാണിയല്ലേ

നീ പാട് ..പാട്..

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ

വേണം ,കല്യാണം

നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ

ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം

മണി ചേലോലും ഓലേഞ്ഞാലീ

ഇനി കാർത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും

കൊണ്ടേ വായോ

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ

വേണം കല്യാണം

പാട വരമ്പോരം ചാഞ്ചാടും

കതിരണി മണിമയിലോ നീയോ

മാരിമുകിൽ തേരിൽ പോരുന്നു

മണി മഴ വില്ലോളിയോ നീയോ 

എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ

എൻ ഉള്ളോരം തുള്ളാൻ വാ നെയ്യാമ്പലേ

പുമുത്താരം ചാർത്താൻവാ ചെന്താമരേ

ഇനി ഈ രാവിൽ ഊരാകെ ആരേകി പൂര കാലം

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ

വേണം കല്യാണം

നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ

ചെല്ലം ചെല്ലം താളം തൂമേളം

നാനാ നാനാ നനന നാനാ 

നാനാ നാനാ നനന നാനാ 

നാനാ നാനാ നനന നാനാ 

നാനാ നാനാ നനന നാനാ 

പാൽക്കുളിരാലോലം പെയ്യുന്നു

പുതു മലരമ്പിളിയോ നീയോ

കാൽത്തള മേളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു

കതിരുകൾ വിളയാടും നേരം

ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളീ

ഈ കല്യാണം കൂടാൻ വാ കുറുവാൽ കിളീ

നിൻ പൊൻ തൂവൽ കൂടും താ ഇളവേൽക്കുവാൻ

തളിരുടയാട കസവോടെ ഇഴ പാകിയാരെ തന്നു

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ

വേണം കല്യാണം

നാണം കുഞ്ഞൂഞ്ഞാലാട്ടും നിറമാറിൽ

ചെല്ലം ചെല്ലം താളം, തൂമേളം

മണി ചേലോലും ഓലേഞ്ഞാലീ

ഇനി കാർത്തുമ്പി പെണ്ണാൾക്ക് താലിയും

കൊണ്ടേ വായോ

മാനം തെളിഞ്ഞേ നിന്നാൽ

മനസ്സും നിറഞ്ഞേ വന്നാൽ

വേണം കല്യാണം

Leave a Comment