കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ kaa kaattile koo koottile malayalam lyrics

 

ഗാനം : കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ

ചിത്രം : ഈ പറക്കും തളിക 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ,കെ എസ് ചിത്ര 

സു സുനു സുനാബേ………സുനു സുനു സുനു സുനു

ജുഗുനു ജുലാലേ….. ഗും ഗും സെ താരാ സെ താരാ സെ താരാ  

സു സുനു സുനാബേ………സുനു സുനു 

ജുഗുനു ജുലാലേ….. ഗും ഗും സെ താരാ സെ താരാ..

കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

കാക്കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

കുരുന്നേ…… തുളുമ്പും കുറുമ്പിന്‍ കുടമേ

മിന്നിത്തെന്നും മിന്നല്‍തുമ്പീ എന്നും എന്നോടിമ്പം 

കൂടാന്‍ നീ………… വായോ 

കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

കോടമഞ്ഞിന്‍ കുഞ്ഞാടേ മേടിറങ്ങിപ്പോവല്ലേ

കൂടെയെന്നും കൂട്ടിരിക്കാം കുണുങ്ങാം…………

കോടമഞ്ഞിന്‍ കുഞ്ഞാടേ മേടിറങ്ങിപ്പോവല്ലേ

കൂടെയെന്നും കൂട്ടിരിക്കാം കുണുങ്ങാം…………

പുഴയുടെ പാട്ടിൽ പൂവല്‍ നിലാവില്‍

മാമഴച്ചില്ലാല്‍ മണ്‍ കുടില്‍ മേയാം

വെണ്‍ പളുങ്കിന്‍ തേന്‍ തേടി കണ്‍ മിഴിക്കും കാറ്റിന്നും

താരിളം കുരുവിക്കും കല്യാണമായ്

സു സുനു സുനാബേ………സുനു സുനു 

ജുഗുനു ജുലാലേ….. ഗും ഗും സെ താരാ സെ താരാ..

കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

എഹെഹെ ഹേ എഹെഹെഹെ………

എഹെഹെ ഹേ എഹെഹെഹെ………

പാല്‍ ചുരത്തും മേഘങ്ങള്‍ പൈക്കളെ പോല്‍ പായുമ്പോള്‍

മാരിവില്ലിന്‍ ചൂരലുണ്ടേ മേയ്ക്കാ………ന്‍

പാല്‍ ചുരത്തും മേഘങ്ങള്‍ പൈക്കളെ പോല്‍ പായുമ്പോള്‍

മാരിവില്ലിന്‍ ചൂരലുണ്ടേ മേയ്ക്കാ………ന്‍

തെലുങ്കിളം കാറ്റോ തമിഴ് മൊഴിപ്പാട്ടോ

നിറമുള്ള രാവിന്‍ ഒറിയന്‍ നിലാവോ

തേൻ ചിരിപ്പൂ  പൂക്കുമ്പോള്‍ ചിന്തുമെന്നില്‍ പൂച്ചന്തം

മറക്കില്ല ഞാനെന്റെ മാന്‍ പേടയെ

സു സുനു സുനാബേ………സുനു സുനു 

ജുഗുനു ജുലാലേ….. ഗും ഗും സെ താരാ സെ താരാ..

കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

കുരുന്നേ…… തുളുമ്പും കുറുമ്പിന്‍ കുടമേ

മിന്നിത്തെന്നും മിന്നല്‍തുമ്പീ എന്നും എന്നോടിമ്പം 

കൂടാന്‍ നീ………… വായോ 

കാ കാട്ടിലെ കൂ കൂട്ടിലെ കാക്കാത്തിയേ വാ

പൂപ്പാട്ടിലെ പാപ്പാത്തിയേ പാറി നടന്നേ വാ

Leave a Comment