കളിപ്പാട്ടമായ് kalippattamay malayalam lyrics

 

ഗാനം :കളിപ്പാട്ടമായ്

ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം 

രചന : ബിച്ചു തിരുമല 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ 

മനോവീണ മീ..ട്ടുന്നു ഞാ……..ന്‍

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ 

മനോവീണ മീ..ട്ടുന്നു ഞാ……..ന്‍

നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയില്‍ നിന്‍ 

സ്വരക്കൂട് കൂട്ടുന്നു ഞാ….ന്‍ ദേവീ..

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ 

മനോവീണ മീ..ട്ടുന്നു ഞാ……..ന്‍

മലര്‍നിലാവിന്‍ പൈതലേ…. മൊഴിയിലുതിരും 

മണിച്ചിലമ്പിന്‍ കൊഞ്ചലേ….

മലര്‍നിലാവിന്‍ പൈതലേ…. മൊഴിയിലുതിരും 

മണിച്ചിലമ്പിന്‍ കൊഞ്ചലേ…..

മനപ്പന്തലിന്‍ മഞ്ചലില്‍ മൗനമായ് നീ 

മയങ്ങുന്നതും കാത്തു ഞാ..ന്‍ കൂട്ടിരുന്നൂ

അറിയാതെ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ വീണലിഞ്ഞു

ഉയിര്‍പൈങ്കിളി എന്നുമീ യാത്രയില്‍ നിന്‍ 

നിഴല്‍പ്പാട് ഞാനല്ലയോ………….

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ 

മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാ…..ന്‍

മിഴിച്ചിരാതിന്‍ കുമ്പിളില്‍ പറന്നു വീഴുമെന്‍ 

നനുത്ത സ്‌നേഹത്തിന്‍ തുമ്പികള്‍

തുടിക്കുന്ന നിന്‍ ജന്മമാം… ചില്ലുപാത്രം 

തുളുമ്പുന്നതെന്‍ പ്രാണനാം… തൂമരന്ദം

ചിരിച്ചിപ്പി നിന്നില്‍ കണ്ണീര്‍ക്കണം ഞാന്‍

ഉഷസന്ധ്യ തന്‍ നാളമെ നിന്റെ മുന്നില്‍ 

വഴിപ്പൂവു ഞാനോമനേ……………………

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ 

മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാ……ന്‍

നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയില്‍ നിന്‍ 

സ്വരക്കൂട് കൂട്ടുന്നു ഞാ….ന്‍ ദേവീ….

കളിപ്പാട്ടമായ്.. കണ്‍‌മണി.. നിന്റെ മുന്നില്‍..

ഈ ജന്‍‌മമേ…കുന്നു ഞാ…ന്‍

Leave a Comment

”
GO