മൊഴിയഴകും mozhiyazhakum malayalam lyrics ഗാനം :മൊഴിയഴകും

ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം 

രചന : കോന്നിയൂർ ഭാസ് 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് , കെ എസ് ചിത്ര 

മൊഴിയഴകും, മിഴിയഴകും

എന്നിലണിഞ്ഞമ്മാ….

താരാട്ടിൻ, രാരീ……രം

മനസ്സിന്നീണമാ..യ്…

എൻ മനസ്സിന്നീണമാ…….യ്….

ആ..ആ…………………ആ….ആ……………

ആ….ആ…………………ആ……………….

ആ…………..ആ………………………………………………

മാൻ‌മിഴിയേ.. തേന്മൊഴിയേ..

മകളേ തളിരിതളേ….

അമ്മക്കുട്ടീ അമ്മുക്കുട്ടീ

നീ നിനവിൻ താളമാ…യ്

എൻ കനവിൻ രാഗമാ…..യ്…

പവനുതിരും പുഞ്ചിരിയെൻ

നെഞ്ചിലലിഞ്ഞമൃതാ….യ്

പാൽനുരയെൻ ചുണ്ടുകളിൽ

പൂന്തേ..ൻ കുഴമ്പായ്…

നറുപൂന്തേ..ൻ കുഴമ്പായ്…

മൊഴിയഴകും, മിഴിയഴകും

എന്നിലണിഞ്ഞമ്മാ….

താരാട്ടിൻ, രാരീ……രം

മനസ്സിന്നീണമാ..യ്…

എൻ മനസ്സിന്നീണമാ…….യ്….

പൊൻ‌തടുക്കിൽ

അടുത്തിരുത്താൻ

പൊൻ‌മണിത്തളികകളിൽ…

പഴംനുറുക്കും.. പാലടയും..

ഇനിയും പങ്കിടാം…

ഞാനിനിയും പങ്കിടാം…

മൊഴിയഴകും, മിഴിയഴകും

എന്നിലണിഞ്ഞമ്മാ….

താരാട്ടിൻ, രാരീ……രം

മനസ്സിന്നീണമാ..യ്…

എൻ മനസ്സിന്നീണമാ…….യ്….

മാൻ‌മിഴിയേ.. തേന്മൊഴിയേ..

മകളേ തളിരിതളേ….

അമ്മക്കുട്ടീ അമ്മുക്കുട്ടീ നീ 

നിനവിൻ താളമാ…യ്

എൻ കനവിൻ രാഗമാ…..യ്…

Leave a Comment

”
GO