കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം katturumbinu kalyanam malayalam lyrics

 

ഗാനം :കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം

ചിത്രം : പ്രിയം

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ,കെ എസ് ചിത്ര 

ലലല ലലല ലലല ലലല ലലല ലലല ഹേയ്….

കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം പൊട്ടു കുത്തണു ചെമ്മാനം

പട്ടുചുറ്റിയ പാപ്പാത്തീ പാട്ടൊരുക്ക്

കെട്ടിലമ്മയ്ക്ക് മിന്നാട്ടം കട്ടെടുക്കണു താമ്പൂലം

പുത്തനച്ചി വരുന്നേരം പൂ വിരിക്ക്

ആളൊരുങ്ങ് വെള്ളിത്തേരൊരുങ്ങ്

ആടിമാസക്കിഴവി വരുന്നെ.. കൈയ്യിൽ

ആട്ടുരലിൻ കുഴവിയിരുന്നേ

ആഹാ കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം പൊട്ടു കുത്തണു ചെമ്മാനം

പട്ടുചുറ്റിയ പാപ്പാത്തീ പാട്ടൊരുക്ക്…

റ്റു..രുരു റ്റുരു റ്റുരു റ്റുരുറ്റു 

റ്റു..രുരു റ്റുരു റ്റുരു റ്റുരുറ്റു 

ഈച്ചയും മന്തൻ പൂച്ചയും വാശിക്കിണ്ണം മേടിച്ചൂ……….

ദോശയിൽ പെരുത്താശയിൽ മീശക്കുന്തൻ കോപിച്ചൂ……….

തേനായാൽ പോരേ മീനായാൽ പോരേ

തെങ്ങുമ്മേൽ ചങ്കരൻ തന്നെ

ഒളിവിൽ പാലുണ്ണീ വളവിൽ വാലുണ്ണീ‍

തത്തേ തവളെ മയിലെ കുയിലേ കൂ…….

കുക്കുക്കൂ കുക്കുക്കൂ കുക്കുകുക്കുക്കൂ കുക്കുക്കൂക്കൂ

കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം പൊട്ടു കുത്തണു ചെമ്മാനം

പട്ടുചുറ്റിയ പാപ്പാത്തീ പാട്ടൊരുക്ക്

ചാച്ചനോ അനപ്പാച്ചനോ രാശിക്കുണ്ടിൽ ചാടിച്ചൂ…….

മൂത്തതും മായം ചേർത്തതും മുന്നേരത്തും മോന്തിച്ചൂ…….

ഒയ്യാരക്കമ്പീ പയ്യാരത്തുമ്പീ കുന്നിന്മേൽ കിന്നരം മീട്ട്

ചുളുവിൽ ചോറുണ്ണും പുളുവടി മണ്ണുണ്ണീ

വിത്തും വിതയും വിളയും വരമേകൂ

കുക്കുക്കൂ കുക്കുക്കൂ കുക്കുകുക്കുക്കൂ കുക്കുക്കൂക്കൂ 

കട്ടുറുമ്പിനു കല്യാണം പൊട്ടു കുത്തണു ചെമ്മാനം

പട്ടുചുറ്റിയ പാപ്പാത്തീ പാട്ടൊരുക്ക്

കെട്ടിലമ്മയ്ക്ക് മിന്നാട്ടം കട്ടെടുക്കണു താമ്പൂലം

പുത്തനച്ചി വരുന്നേരം പൂ വിരിക്ക്

ആളൊരുങ്ങ് വെള്ളിത്തേരൊരുങ്ങ്

ആടിമാസക്കിഴവി വരുന്നെ ,കൈയ്യിൽ

ആട്ടുരലിൻ കുഴവിയിരുന്നേ

ട്ടക്ക് ട്ടക്കിട ട്ടട്ടാട്ടാ ഏയ് 

ട്ടക്ക് ട്ടക്കിട ട്ടട്ടാട്ടാ ആഹാ 

ട്ടക്ക് ട്ടക്കിട ട്ടട്ടാട്ടാ ട്ടാട്ടട്ടാട്ടാ….. 

Leave a Comment

”
GO