മിന്നാമിന്നീ minnaminni malayalam lyrics

 

ഗാനം :മിന്നാമിന്നീ

ചിത്രം : പ്രിയം

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  

ആലാപനം : മാസ്റ്റർ സുബിൻ ഇഗ്നേഷ്യസ്,നയന 

മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരി പൊന്നേ

മിന്നണതെല്ലാം പൊന്നല്ലാ

കണ്ണാം തുമ്പീ കാഞ്ചനത്തുമ്പീ

കാതിൽ കേട്ടത് പാട്ടല്ലാ

ഒന്നാമത്തെ തോണിയിലേറി

പൊന്നാമ്പി ളി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ

തന്നീടാം ഒരു പൊന്നോല

മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരി പൊന്നേ

മിന്നണതെല്ലാം പൊന്നല്ലാ

ഒന്നാമത്തെ തോണിയിലേറി

പൊന്നാരമ്പിളി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ

തന്നീടാം ഒരു പൊന്നോല

ലാലാലാ ലാലാലാ ലാലാലാലാ 

ലാലാലാ ലാലാലാ ലാലാലാലാ 

ല ല ല ല ല ല ല ല ല ല ല ലാലലാലലാലലാല ലാലല്ലാലാ 

പുത്തരിപ്പാടം പച്ച വിരിച്ചാൽ

പൂവിനു പോകണ്ടേ 

ഒത്തിരിയൊത്തിരി മുത്തു കൊരുത്തൊരു

തത്തയെ കാണണ്ടേ

മാനത്തെ ചെമ്പകം പൂത്തില്ലേ

മാമഴ പ്രാവു പറന്നില്ലേ 

വെള്ളരിക്കിണ്ണത്തിലെന്തുണ്ട്

പുള്ളിപ്പശുവിന്റെ പാലുണ്ട്

പുസ്തകത്താളിലൊളിച്ച കിനാവിനു പത്തര മാറ്റുണ്ട്

മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരി പൊന്നേ

മിന്നണതെല്ലാം പൊന്നല്ലാ

കണ്ണാം തുമ്പീ കാഞ്ചനത്തുമ്പീ

കാതിൽ കേട്ടത് പാട്ടല്ലാ

ലാല്ല ലാലാ ലല്ലാലാല്ല്ല….

കൽക്കണ്ട ചുമരുള്ളൊരു വീട്ടിൽ കന്നി നിലാവില്ലേ

കായൽ കാറ്റിനു വാലു മുളയ്ക്കണ കാലം വന്നില്ലേ

കുന്നിനടുത്തൊരു കാവുണ്ട്

കാവിലൊരഞ്ജന പൂവുണ്ട്

പൂവിൽ തുളുമ്പണ തേനുണ്ട്

പുത്തരിച്ചോരിനു ഞാനുണ്ട്

അല്ലിയിളംകുളിരാടി വരുന്നൊരു

പള്ളിത്തേരുണ്ട്

മിന്നാമിന്നീ ഇത്തിരി പൊന്നേ

മിന്നണതെല്ലാം പൊന്നല്ലാ

കണ്ണാം തുമ്പീ കാഞ്ചനത്തുമ്പീ

കാതിൽ കേട്ടത് പാട്ടല്ലാ

ഒന്നാമത്തെ തോണിയിലേറി

പൊന്നാരമ്പിളി വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ

തന്നീടാം ഒരു പൊന്നോല

 ലല്ല ലല്ല ലാലലലല്ല ലല്ല ലല്ല ലാലാലാ 

ലല്ല ലല്ല ലാലലാലല്ല ലല്ല ലല്ല ലാലാലാ……….

Leave a Comment

”
GO