കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി konji konji malayalam lyrics

 

ഗാനം :കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി

ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം 

രചന : ബിച്ചു തിരുമല 

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ 

ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ

കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കിളിയേ.. പറന്നു വാ..

കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കുളിരേ കുണുങ്ങി വാ 

കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കിളിയേ.. പറന്നു വാ..

കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കുളിരേ കുണുങ്ങി വാ 

മനസിലെന്റെ മൈനമോളു ചായുറങ്ങിയോ……..

ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ

ആരാരിരോ…………………. ആരാ…..രിരോ……….

ആരാ..രിരോ……. ആരാരിരോ…………

ചിന്തൂരച്ചുണ്ടിൽ പഞ്ചാര ചിന്തും

കുറുക്കിങ്കും കൊതിപ്പങ്കും നുണഞ്ഞുണ്ണാൻ വാ

ചിന്തൂരച്ചുണ്ടിൽ പഞ്ചാര ചിന്തും

കുറുക്കിങ്കും കൊതിപ്പങ്കും നുണഞ്ഞുണ്ണാൻ വാ

ചിങ്കാരമുത്തേ മണിത്തത്തേ മകളേ വാ…. 

ചിങ്കാരമുത്തേ മണിത്തത്തേ മകളേ വാ….

കരിമഷിയോ………. കനവലയോ കുറുമൊഴി നിൻ

തിരുമിഴിയിൽ കളമെഴുതീ

ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ

കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കിളിയേ.. പറന്നു വാ..

കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കുളിരേ കുണുങ്ങി വാ 

മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ ,കൂടാരക്കീഴിൽ

തണലോരം ,കളിവീട്ടിൽ, വിളയാടാൻ വാ………

മൂവാണ്ടൻ മാവിൻ ,കൂടാരക്കീഴിൽ

തണലോരം ,കളിവീട്ടിൽ, വിളയാടാൻ വാ………

മുത്തുമ്മ മുത്തും.. നറുമുത്തേ കനിയേ…. വാ

മുത്തുമ്മ മുത്തും.. നറുമുത്തേ കനിയേ…. വാ

ചിറകുകളിൽ….. ശിശിരവുമായ് തളിരലിയും

നിറമനമേ ഇതുവഴിയേ……

ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ

കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കിളിയേ.. പതുങ്ങി വാ..

കൂട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കുളിരേ കുണുങ്ങി വാ 

മടിയിലെന്റെ മൈനമോളു ചായുറങ്ങിയോ……..

ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ  ചാച്ചിക്കോ

Leave a Comment

”
GO