സ്നേഹസ്വരൂപനാം snehaswaroopanaam malayalam lyrics

 

ഗാനം :സ്നേഹസ്വരൂപനാം

ചിത്രം : പ്രിയം

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര 

ഉ……………………….

ഉ……………….

സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ……

നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം

പാപങ്ങള്‍ പോക്കും കാരുണ്യമേ

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ……

നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം

പാപങ്ങള്‍ പോക്കും കാരുണ്യമേ

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

ഒ………………………..

ഒ……………..

ഏകാന്ത രാവില്‍ ദാഹാര്‍ത്തനായ്

നീ വിരുന്നൂ വന്നൂ

ആരും കൊതിക്കുന്നോരത്താഴമേകി

ആത്മ ശാന്തി തന്നൂ

എല്ലാര്‍ക്കുമെല്ലാര്‍ക്കും അത്താണിയായി

നല്ലോര്‍ക്കു നന്മകള്‍ നല്‍കീ

എല്ലാര്‍ക്കുമെല്ലാര്‍ക്കും അത്താണിയായി

നല്ലോര്‍ക്കു നന്മകള്‍ നല്‍കീ

സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ……

നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം

പാപങ്ങള്‍ പോക്കും കാരുണ്യമേ

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

തോരാതെ പാടും അടിമതന്‍ ചുണ്ടില്‍

ജീവ ജലം…………. നല്‍കൂ

ആകാശ ഭൂമികള്‍ കൈ നീട്ടി വാങ്ങും

ആര്‍ദ്ര സ്നേഹം നല്‍കൂ

മിഴിനീര്‍ തുളുമ്പുന്നൊരീ പാന പാത്രം……

ഹൃദയത്തില്‍ നീയേറ്റു വാങ്ങൂ

മിഴിനീര്‍ തുളുമ്പുന്നൊരീ പാന പാത്രം

ഹൃദയത്തില്‍ നീയേറ്റു വാങ്ങൂ 

സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ……

നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം

പാപങ്ങള്‍ പോക്കും കാരുണ്യമേ

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

പാടി നിന്നെ വാഴ്ത്താം…..

Leave a Comment