ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം njaanoru pattu paadaam malayalam lyrics

 ഗാനം :ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

ചിത്രം : മേഘം 

രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി 

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 


ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം പാട്ടു പാടാം പാട്ടു പാടാം

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

കുഞ്ഞു മണി വീണ മീട്ടാം

പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും……..

നാട്ടു മൈനേ നീയറിഞ്ഞോ

ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ

കുറിഞ്ഞി തുമ്പിയെ താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും

ഞാൻ കൊണ്ടു പോവും 

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

കുഞ്ഞു മണി വീണ മീട്ടാം

പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും……..

നാട്ടു മൈനേ നീയറിഞ്ഞോ

ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ

കുറിഞ്ഞി തുമ്പിയെ താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും

പഞ്ചമി രാവുദിച്ചാൽ പുഞ്ചിരിക്കും പാൽപ്പുഴയിൽ

കുഞ്ഞു തോണിയും, തുഴഞ്ഞരികിൽ വന്നു നീ……..

ചന്തമുള്ള ചാന്തു തൊട്ടും ചെണ്ടു മല്ലി മാറിലിട്ടും

പൊൻ വിളക്കു പോൽ ,മുന്നിൽ പൂത്തു നിന്നു നീ……..

അല്ലിമുല്ല പൂവു ചൂടി ചുണ്ടിൽ മൂളിപ്പാട്ടുമാ….യ്

അല്ലിമുല്ല പൂവു ചൂടി ചുണ്ടിൽ മൂളിപ്പാട്ടുമാ….യ്

എന്നുമെൻ തോഴിയായ് നീ വരില്ലയോ…….

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

കുഞ്ഞു മണി വീണ മീട്ടാം

പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും……..

നാട്ടു മൈനേ നീയറിഞ്ഞോ

ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ

കുറിഞ്ഞി തുമ്പിയെ താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും

വേളിക്ക് നാളണഞ്ഞാൽ വെള്ളിവെയിൽ കോടി തരും

പൊന്നുരുക്കുവാൻ ,മിന്നാമിന്നികൾ വരും…….

പന്തലിടാൻ കാറ്റു വരും, പാരിജാത പൂവിരിക്കും

കാവളം കിളി മുളം, കുഴലുമായ് വരും……..

കന്നിവാഴകയ്യിലാടും  കുരുവി മൂളും മംഗളം

കന്നിവാഴകയ്യിലാടും  കുരുവി മൂളും മംഗളം

നേരമായ് നേരമായ് നീയൊരുങ്ങിയോ…..

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

കുഞ്ഞു മണി വീണ മീട്ടാം

പാട്ടു കേട്ടു പൂവാലാട്ടും……..

നാട്ടു മൈനേ നീയറിഞ്ഞോ

ഇല്ലിമുളം കൂട്ടിൽ പാടും കുറുമ്പിയാമെന്റെ

കുറിഞ്ഞി തുമ്പിയെ താലികെട്ടി കൊണ്ടോവും

ഞാൻ കൊണ്ടു പോവും 

ഞാനൊരു പാട്ടു പാടാം

Leave a Comment

”
GO