പ്രണയതരംഗം pranayatharangam malayalam lyrics

 

ഗാനം :പ്രണയതരംഗം

ചിത്രം : ഗാന്ധർവ്വം

രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ,കെ എസ് ചിത്ര 

ആ……….ആ ……….ആ………………

പ്രണയതരംഗം നിനവിലുണർന്നൂ…….

ആ…..ആ…..ആ……………..

പ്രണയതരംഗം നിനവിലുണർന്നൂ

ഹൃദയചഷകമാകെ രാഗമധു നിറഞ്ഞു

പ്രേമമയീ നീ വൈകിയതെന്തേ

ദേവഹംസമെന്റെ ദൂതു മറന്നോ……….

ആ……ആ………..ആ……………..

മധുരവസന്തം മിഴിയിലുണർന്നൂ

കനകനൂപുരങ്ങളിന്നു കളി പറഞ്ഞൂ

നിന്നെ കാണാൻ അണയും നേരം

മദന ചന്ദ്രൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു…….

ആ…….ആ….ആ…………………

വാസന്ത രാത്രിയിൽ നിന്നെ എതിരേൽക്കുവാൻ

മോഹനം മീട്ടി ഞാൻ പൊൻ വീണയിൽ

ആതിരാനിലാവിലെൻ  പൂമുഖ വാടിയിൽ

മോഹനം കേട്ടു ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോയി..

ആ…ആ….ആ………………….

പ്രണയതരംഗം നിനവിലുണർന്നൂ

ഹൃദയചഷകമാകെ രാഗമധു നിറഞ്ഞു………

നിന്നെ കാണാൻ അണയും നേരം

മദന ചന്ദ്രൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു

ആ……..ആ…….ആ…………………..

നീരാടും വേളയിൽ പൊൻ വല കൈകളെൻ

മേനിയിൽ.. പുൽകവേ.. നാണിച്ചു പോയ് 

തമ്മിലനുരാഗം.. തളിരിട്ട നാ…ളിലെ

സംഗമം വീണ്ടുമിന്നോർമ്മിച്ചുവോ……

ആ…ആ….ആ………………………….

പ്രണയതരംഗം നിനവിലുണർന്നൂ

ഹൃദയചഷകമാകെ രാഗമധു നിറഞ്ഞു

നിന്നെ കാണാൻ അണയും നേരം

മദന ചന്ദ്രൻ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു…….

ആ…….ആ….ആ…………………

പ്രണയതരംഗം നിനവിലുണർന്നൂ

ഹൃദയചഷകമാകെ രാഗമധു നിറഞ്ഞു……………………….

Leave a Comment