രാമായണ കാറ്റേ ramayana katte malayalm lyrics

 ഗാനം :രാമായണ കാറ്റേ

ചിത്രം : അഭിമന്യു 

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ ,കെ സ് ചിത്ര,കോറസ് 


ജുമ്മാ ജുമ്മാ  ജുമ്മക്കന ജുമ്മാ ജുമ്മാ ജുമ്മക്കന

ജില് ജില് ജുമ്മാ ജുമ്മാന 

തക്ക തക്ക തക്കിട തക്കിട താ

ജില് ജില് ജുമ്മാ ജുമ്മാന 

തക്ക തക്ക തക്കിട തക്കിട താ

ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക

ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക 

ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിനക്ക ധിൻ

രാമാ…യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം….ബരി കാറ്റേ…..

രാമാ…യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം….ബരി കാറ്റേ

തങ്കനൂല്‍ നെയ്യൂമീ സന്ധ്യയില്‍……

കുങ്കുമം പെയ്യൂമീ വേളയില്‍….

രാഖിബന്ധനങ്ങളില്‍ സൗഹൃദം പകര്‍ന്നു വരൂ..

രാമാ…..യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം……ബരി കാറ്റേ

രാമാ…..യണ കാറ്റേ…. എന്‍ നീലാം…….ബരി കാറ്റേ

ആ……………. ആ…………..

ആ…………….. ആ………………

ചല്‍ ചലെ ചലെ ചലോ ചലെ ചലോ

ചല്‍ ചലെ ചലെ ചലോ ചലെ ചലോ

രാഗം പുതുരാഗം ഈ മണ്ണിന്‍ മാറില്‍ നിറയാ..ന്‍

വർണ്ണം പുതുവർണ്ണം 

ഈ സന്ധ്യയില്‍ അഴകായ് പൊഴിയാന്‍

രാഗം പുതു രാഗം ഈ മണ്ണിന്‍ മാറില്‍ നിറയാന്‍

വര്‍ണം പുതു വര്‍ണം

ഈ സന്ധ്യയില്‍ അഴകായ് പൊഴിയാന്‍

പമ്പാമേളങ്ങള്‍ തുള്ളിതുളുമ്പും

ബംഗറമേളങ്ങള്‍ ആടിതിമിര്‍ക്കും

സിന്ധുവും ഗംഗയും പാടുമ്പോള്‍

കാവേരി തീരങ്ങള്‍ പൂക്കുമ്പോള്‍

സ്വരങ്ങളില്‍ വരങ്ങളാം പദങ്ങളായ് നിറഞ്ഞു വാ

രാമാ……യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

രാമാ……..യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

താന തന്നന്നാ തന്നന്നാന തന്നന്നാന

താന തന്നാന്ന തന്നാന്ന തന്നാന്ന താന

ഹം ഓര്‍ തും തും ഓര്‍ ഹം ഹം ഓര്‍ തും

താന തന്നാന്ന തന്നാന്ന തന്നാന്ന താന

നന്നാന നന്നാന നന്നാന നന്നാന

മേലെ പൊന്മലകള്‍ കണി മരതക വര്‍ണ്ണം പാകീ…

ദൂരെ പാല്‍കടലില്‍ തിര ഇളകി സ്‌നേഹം പോലെ……….

മേലെ പൊന്മലകള്‍ കണി മരതക വര്‍ണ്ണം പാകീ……

ദൂരെ പാല്‍കടലില്‍ തിര ഇളകി സ്‌നേഹം പോലെ……….

ഈണം ഈണത്തില്‍ മുങ്ങി തുടിച്ചു

താളം താളത്തില്‍ കോരിത്തരിച്ചു

പൂക്കോലം കെട്ടാന്‍ വാ പെണ്ണാളെ

പൂത്താലം കൊള്ളാന്‍ വാ പെണ്ണാളെ

സ്വരങ്ങളില്‍ വരങ്ങളാം പദങ്ങളായി നിറഞ്ഞു വാ

രാമാ….യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…..ബരി കാറ്റേ

രാമാ…..യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…..ബരി കാറ്റേ………

തങ്കനൂല്‍ നെയ്യൂമീ സന്ധ്യയില്‍

കുങ്കുമം പെയ്യൂമീ വേളയില്‍

രാഖി ബന്ധനങ്ങളില്‍ സൗഹൃദം പകര്‍ന്നു വരൂ

രാമാ……യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

രാമാ……..യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

രാമാ……യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

രാമാ……..യണ കാറ്റേ എന്‍ നീലാം…ബരി കാറ്റേ…..

Leave a Comment

”
GO