ഗർഭരക്ഷ garbharaksha malayalam lyrics

 ഗാനം :ഗർഭരക്ഷ

ചിത്രം : കളിമണ്ണ്  

ആലാപനം : ജാനകി ഐയ്യർ

ഉം.. ഉം……………….

ഓഹോഹോ ഓഹോ.ഓഹോഹോ

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

ഗർഭ രക്ഷാംബികെ പാഹി ഭക്തം സ്തുവന്തം  

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

ഗർഭ രക്ഷാംബികെ പാഹി ഭക്തം സ്തുവന്തം  

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

വാപീതടെ വാമഭാഗേ ..

വാമദേവസ്യതെ വസ്യതെ വിസ്ഥിതാന്ത്വം

മാന്യവരെണ്യ വദാന്യാ ..

പാഹിഗർഭസ്ഥ ജംതുന്തതിതാ ഭക്തലോകാ

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

ഗർഭ രക്ഷാംബികെ പാഹി ഭക്തം സ്തുവന്തം 

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

കല്യാണ ദാത്രൈനമസൈ

ദേവി കാട്യസ്ത്രീയ ഗർഭ രക്ഷാകരീംത്വാ

വാലൈസതാ സേവിതാഗ്രം

ഗർഭ രക്ഷാർധമാരാതുപേതേറുപേതാ 

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

ഗർഭ രക്ഷാംബികെ പാഹി ഭക്തം സ്തുവന്തം 

ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ

Leave a Comment

”
GO