ഗർഭരക്ഷ garbharaksha malayalam lyrics

 ഗാനം :ഗർഭരക്ഷ ചിത്രം : കളിമണ്ണ്   ആലാപനം : ജാനകി ഐയ്യർ ഉം.. ഉം………………. ഓഹോഹോ ഓഹോ.ഓഹോഹോ ശ്രീ മാധവീ കാനനസ്ഥെ ഗർഭ രക്ഷാംബികെ പാഹി ഭക്തം …

Read more

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ vakrathunda mahaakaaya malayalam lyrics

ഗാനം :വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ ചിത്രം : കളിമണ്ണ്   ആലാപനം : ഹരിചരൺ വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ   നിര്‍വിഘ്നം കുരുമേ ദേവ സര്‍വ്വ കാര്യേഷു സര്‍വ്വദാ ഓം… …

Read more

ലാലീ ലാലീ lalee lalee malayalam lyrics

 ഗാനം :ലാലീ ലാലീ ചിത്രം : കളിമണ്ണ്   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്  ആലാപനം : മൃദുല വാര്യർ, സുദീപ് കുമാർ  ലാലീ ലാലീലേ.. …

Read more

”
GO