വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ vakrathunda mahaakaaya malayalam lyricsഗാനം :വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ

ചിത്രം : കളിമണ്ണ്  

ആലാപനം : ഹരിചരൺ

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ  

നിര്‍വിഘ്നം കുരുമേ ദേവ സര്‍വ്വ കാര്യേഷു സര്‍വ്വദാ ഓം…

പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം 

ഭക്ത്യാവാസം സ്മരേ നിത്യം ആയു: കാമാര്‍ത്ഥ സിദ്ധയേ

പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം ഗൗരീപുത്രം വിനായകം 

ഭക്ത്യാവാസം സ്മരേ നിത്യം ആയു: കാമാര്‍ത്ഥ സിദ്ധയേ

ഓ ഓ.. ഓ ഓ.. ഓ ഓ ….ഓ ഓ 

പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം

തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുര്‍ത്ഥകം

പ്രഥമം വക്രതുണ്ഡം ച ഏകദന്തം ദ്വിതീയകം

തൃതീയം കൃഷ്ണപിംഗാക്ഷം ഗജവക്ത്രം ചതുര്‍ത്ഥകം

ഓ ഓ.. ഓ ഓ.. ഓ ഓ ….ഓ ഓ 

ലംബോദരം പഞ്ചമം ച ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച 

സപ്തമം വിഘ്നരാജേന്ദ്രം ധൂമ്രവര്‍ണ്ണം തഥാഷ്ടമം

ലംബോദരം പഞ്ചമം ച ഷഷ്ഠം വികടമേവ ച 

സപ്തമം വിഘ്നരാജേന്ദ്രം ധൂമ്രവര്‍ണ്ണം തഥാഷ്ടമം

ഓ ഓ.. ഓ ഓ.. ഓ ഓ ….ഓ ഓ…

നവമം ബാലചന്ദ്രം ച ദശമം തു വിനായകം 

ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശം തു ഗജാനനം

നവമം ബാലചന്ദ്രം ച ദശമം തു വിനായകം 

ഏകാദശം ഗണപതിം ദ്വാദശം തു ഗജാനനം

വക്രതുണ്ഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭ  

നിര്‍വിഘ്നം കുരുമേ ദേവ സര്‍വ്വ കാര്യേഷു സര്‍വ്വദാ ഓം…

Leave a Comment

”
GO