ചഞ്ചല ദ്രുതപദ chanchala dhruthapadha malayalam lyrics

 


ഗാനം : ചഞ്ചല ദ്രുതപദ

ചിത്രം : ഇഷ്ടം  

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര

ആ..ആ‍…ആ..ആ.ആ..

ആ……………………ആ………..

നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ ധിരനാധിരനാ

നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ ധിരധിരനാ

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം 

നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ ധിരനാധിരനാ

നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ നാനാ ധിരനാ ധിരധിരനാ

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം

സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം

വധുവൊരുങ്ങീ പ്രിയനൊരുങ്ങീ

മധുര രാമഴ പെയ്തൊഴുകീ

എവിടെ………………… 

പൊന്നഴകിനുമഴകാം മാധവമേ

നിൻ കുമ്പിളിൽ നിറയും സ്വരമെവിടെ

താം തനനന തനനന ത്രിതല ജതികളുടെ

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം

ഓ സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം

ഇവിടെ വിടരുമീ പ്രണയ മലരിതൾ മദനപല്ലവമല്ലോ

ഇവിടെ ഒഴുകുമീ മൃദുല ലഹരിയിൽ ആത്മ മഞ്ജരിയല്ലോ

ഇവിടെ നിറയും ജീവരാഗം പൊൻ കിനാവിൻ പുളകമല്ലൊ

നിറപറ നിറയെ ശ്രീ നിറയുകയായ് മംഗള മേളമിതാ

ഗരിസനിപ പനിപമരി നിസരിമപ

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം

ഓ സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം

നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ ധിർ ധിരു ധിരു ധിരു ധിരു

നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ നാധിരുനാ

നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ ധിർ ധിരു ധിരു ധിരു ധിരു

നാധിര്നാനാ നാധിരുനാനാ നാധിരുനാ നാധിരുനാ

ഇനിയുമുണരുമോ പ്രമദ വനികയിൽ പോയ് മറഞ്ഞ വസന്തം

ഇനിയുമുയരുമോ ഹൃദയ ധമനിയിൽ ലളിത പഞ്ചമ രാഗം

സമയമായീ ഋതു പതംഗം ചിറകുരുമ്മും സമയമായീ

ഇനിയുമൊരങ്കം ബാല്യം തേടി ഹൃദയതടം തുടിയായ്

ജണുധരിപ ജണുധരിപ തജണുതക 

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം

ഓ സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം

വധുവൊരുങ്ങീ പ്രിയനൊരുങ്ങീ

മധുര രാമഴ പെയ്തൊഴുകീ

എവിടെ………………… 

പൊന്നഴകിനുമഴകാം മാധവമേ

നിൻ കുമ്പിളിൽ നിറയും സ്വരമെവിടെ

താം തനനന തനനന ത്രിതല ജതികളുടെ

ചഞ്ചല ദ്രുതപദ താളം സുകൃത താളം

ഓ സുന്ദരതരഹരി ഗീതം ഹരിത ഗീതം 

Leave a Comment