നടവഴിയും ഇടവഴിയും nadavazhiyum idavazhiyum malayalam lyrics

 ഗാനം : നടവഴിയും ഇടവഴിയും

ചിത്രം : പകൽപ്പൂരം

രചന : എസ് രമേശൻ നായർ

ആലാപനം : പന്തളം ബാലൻ

നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ

പഴമയുടെ വഴി താണ്ടി അകലേയ്ക്കു പോണേ

കറുകറെ രാവിന്റെ കാളയെ കണ്ടേ

വെളുവെളെ പകലിന്റെ കാളയന്നുണ്ടേ

കാലമാം ഈ വില്ലുവണ്ടിയുടെ പിറകെ

കാതോർത്തു കാതോർത്തു നീങ്ങുന്നതാരോ … ആരോ

ചണ്ഡിയാം ആനന്ദ യക്ഷിയെ പണ്ടൊരാൾ

മന്ത്രച്ചിലമ്പിനാൽ കെട്ടീ

അവളെ പ്രകോപിതയാക്കുവാൻ അന്നവൻ

അന്യയൊരു കന്യയെ പുൽകീ

പെണ്ണവൾ മറ്റാരുമറിയാതെ പേറ്റുനോ-

വെണ്ണിയീ വഴിയേ വരുന്നൂ … വരുന്നു 

നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ 

ആ വഴിക്കത്രേ വരുന്നു തൻ വേളിയും

അമ്മാത്തു പോകുവാനായീ

അവളിൽ തുടിക്കും കടിഞ്ഞൂൽക്കനിക്കുള്ളൊ-

രവതാര ദിവസങ്ങളെണ്ണീ

വില്ലുവണ്ടിച്ചന്തമാടുമാ വഴി നീളെ 

വിരിയുന്നു കുടമണിത്താളം … താളം 

 

 നടവഴിയും ഇടവഴിയും എവിടേയ്ക്കു പോണേ

പഴമയുടെ വഴി താണ്ടി അകലേയ്ക്കു പോണേ

കറുകറെ രാവിന്റെ കാളയെ കണ്ടേ

വെളുവെളെ പകലിന്റെ കാളയന്നുണ്ടേ

കാലമാം ഈ വില്ലുവണ്ടിയുടെ പിറകെ

കാതോർത്തു കാതോർത്തു നീങ്ങുന്നതാരോ … ആരോ

Leave a Comment