പൊന്നു വെതച്ചാലും പവിഴം | Ponnu Vethachalum Pavizham Methichalum Lyrics

Musicഎസ് പി വെങ്കടേഷ്
Lyricist ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി
Singersകെ ജെ യേശുദാസ്
Film/Albumആയിരം മേനി

പൊന്നു വെതച്ചാലും പവിഴം മെതിച്ചാലും
പുറവേലപ്പുലയിക്കു പഴങ്കഞ്ഞി


ഇല്ലം നിറഞ്ഞാലും വല്ലം കുമിഞ്ഞാലും
കുമ്പാളക്കുറുമ്മന്നൊരിരുന്നാഴി


ഉലകേഴും വാഴും ഉടയോനെന്നാലും
അത്താഴം തേടും അടിയാനെന്നാലും
ഒടുക്കമൊന്നുറങ്ങാന്‍ ആറടിമണ്ണാണേ 

കൊരൽ നീട്ടിക്കൂകി രാക്കോഴിച്ചാത്തന്‍
പുലരാക്കുന്നിൽ പൊങ്ങിപ്പുലരിക്കതിരോന്‍
വെയില്‍ വന്നു വീണു വെളിവോടുണർന്നൂ
വേനല്‍പ്പാടം കിളികള്‍ പാടും പാടം
തേവി നനയ്ക്കാന്‍ പോരാമോ
കൊയ്തു മെതിയ്ക്കാന്‍ പോരാമോ
വാ…യോ വാ…യോ വായാടിക്കിളിയേ

എരിവേനല്‍ പോയേ മഴമാസം പോയേ
മകരം വന്നേ കുളിരും മഞ്ഞും വീണേ
മലവാരം പൂത്തേ മാമ്പൂവും പൂത്തേ
കാവടിയാട് കന്നിക്കാവടിയാട് 
ഉഴുതുമറിയ്ക്കാന്‍ പോരാമോ
മുത്തുവിതയ്ക്കാന്‍ കൂടാമോ 
വാ….യോ വാ….യോ ചിങ്ങപ്പൊന്മുകിലേ 

Leave a Comment