വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം | Veedaaru maasam Shree Raamaraajyam Lyrics

MusicRavindran
LyricistKaithapram
SingerK.J. Yesudas
Film/albumAanumuttaathe Angalamaar

വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം
ഞാനെന്ന ഭാവം തോന്നാതിരുന്നാല്‍
വീടാറു മാസം ശ്രീരാമരാജ്യം

തിരുവോണവും വിഷുക്കാഴ്‌ചയും
ആലയും പൈക്കളും പാല്‍‌നിലാവും
നടപ്പന്തലും കണിക്കൊന്നയും
വീണ്ടുമീ നിങ്ങളില്‍ എന്നു വാഴും
മദം കൊണ്ടുവോ മനം മാറിയോ
പണം കൊണ്ടു നിന്‍ കളം മാറിയോ
വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം

ഇലച്ചീന്തുമായ് പ്രസാദാര്‍ദ്രയായ്
നിന്നെ ഞാന്‍ ഓമലേ എന്നു കാണും
മിഴിപ്പൂവിലും മൊഴിച്ചിന്തിലും
പുഞ്ചിരിപ്പൂക്കള്‍ ഞാനെന്നു കാണും
കുടുംബത്തിനോ വിളക്കാണു നീ
വസന്തത്തിലും മുഴങ്ങുന്നു നീ
വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം
ഞാനെന്ന ഭാവം തോന്നാതിരുന്നാല്‍
വീടാറുമാസം ശ്രീരാമരാജ്യം

Leave a Comment